Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde kleur en van dezelfde waarde, die, wanneer zij verschijnt, naast de eerste hare plaats inneemt.

Nu worden alle kaarten van het spel één voor één afgenomen; komen er, die in klimmende orde, doch zonder op de kleur te letten, op de tweelingkaarten passen, dan worden zij dadelijk boven deze, maar er niet op, in eene nieuwe rij gelegd, hierop alle volgende, die passen, steeds zonder naar de kleur te zien, totdat de acht familiën voltallig zijn; b.v. bestond een der vier tweelingparen uit hartentien, dan legt men dadelijk in de bovenste rij een boer, zoodra die voorkomt, juist er boven, het doet er niet toe van welke kleur, en daarop: vrouw, heer, aas, twee enz. tot en met de negen, die het slot dezer familie zou uitmaken, omdat de tien de grondslag er van is.

Al de kaarten, die niet passen naar de voorgeschreven orde en den gang van het spel, worden op vijf talonpakjes naar welgevallen verdeeld; doch zoo mogelijk in dalende orde, om ze daardoor gemakkelijker op de familiepakjes in klimmende orde te kunnen gebruiken; wordt nu een of andere talon verbruikt, dan moet die ledige plaats aangevuld worden met ten minste ééne kaart uit het spel, waaruit men voortgaat op de andere talons te leggen.

Men moet acht geven, dat men niet bij vergissing eene tweelingzuster op de familiepakjes of talons legt, in plaats van op de haar aangewezen plaats naast hare zuster, wat natuurlijk het winnen der patience zou verijdelen.

Wij merken ook nog op, dat wanneer toevallig in de bovenste rij op twee pakjes eene kaart van dezelfde waarde mocht volgen, men die bij voorkeur op dat pakje legt, dat met een hoogere kaart zal uitkomen.

Zijn de vijf talons verbruikt, en alle acht pakjes van de bovenste rij voltallig en sluiten zij dus met de kaart, die zich naar getal en waarde aansluit bij het juist onder

Sluiten