Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had expressed himself so obscurely thereupon by his discourse, and so expressly otherwise in his letter, that he ought not to complaine of the disappointment" 1). De Prins had verklaard dat in afstand van Sluis, Cadzand en den Briel misschien kon worden berust; van Vlissingen, nimmer. Hij had geweigerd Sylvius mede te nemen naar den Haag, en verlangd dat deze te Gorkum het antwoord zou blijven inwachten, hetgeen Sylvius had afgeslagen; eindelijk had de Prins goedgekeurd, dat Sylvius naar de ambassadeurs terug zou keeren, maar eenig schriftelijk bescheid had hij hem niet medegegeven.

De ambassadeurs durfden, vlak na het tractaat van Heeswijk, buiten Frankrijk om zich niet verder met den Prins in te laten; zij zonden wel Sylvius naar Z. H. terug, doch lieten hem zijn weg nemen over het Fransche kamp, en gaven hem een brief mede aan Louvois, waarin Frankrijk verzocht werd, overeenkomstig 's Prinsen verlangen zijn eischen te matigen. Een ander, kort briefje, nam Sylvius mede naar den Prins: het drukt verbazing uit dat men geen letter schrifts van hem heeft mogen ontvangen 2).

Sylvius was den 22***° te Bokstel, en bevond dat Frankrijk geenszins tot matiging zijner eischen te bewegen was. Het voegde den koning niet, verklaarde Pomponne, langer op bescheid der Staten te wachten: Z. M. keerde eerstdaags naar Parijs terug, en het zou goed zijn, als ook de ambassadeurs zich naar Londen begaven. Daar nu de ambassadeurs in hun briefje aan den Prins hadden gezegd, dat zij te Antwerpen wachten zouden tot zij van hem hoorden, werd dit briefje onbruikbaar, en moest Sylvius eerst naar Antwerpen terug, om Pomponne's raad bekend te maken. Hij kwam den 248ten te Antwerpen aan.

Daar was intusschen den 238ten een boodschapper van den Prins verschenen: de Rijngraaf van Salm 3), en een van de Staten:

1) Hierachter n°. 80.

2) Uit bl 169 blijkt overtuigend, dat B. en A. den 21sten aan den Prins hebben geschreven. Alleen ons n°. 81 kan de afgezonden tekst inhouden; n°. 78 werd gesupprimeerd na het vervallen van het aanvankelijk voornemen der ambassadeurs, zelf naar Bokstel terug te keeren. Dat Sylvius, eer hij ach van Bokstel naar den Prins begaf, nogmaals naar Antwerpen terugkeeren zou, lag den 21sten niet in het plan; vandaar dat ons n°. 81 zoo luiden kon als het luidt.

3) In 1672 kolonel; de zoon van den gouverneur van Maastricht. — Zie over hem Hoogewerff, Reizen van Cosimo de' Medici (register).

Sluiten