Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken vrede, die vóór 8 Augustus in handen van Karei II zijn geweest 1) en den ÏO*8» door dezen werden afgewezen 2).

Zoo stellig als de Prins versmaad heeft, de souvereiniteit te aanvaarden uit de handen van een overwinnend Frankrijk, even zeker heeft hij ze willen gebruiken als middel om Engeland van Frankrijk te scheiden. Toen het doel later bereikbaar bleek zonder dit middel, heeft hij den voor hem ijdel geworden titel niet meer nagejaagd.

Bl. 143. — tiThe project given to the Duke of Buckingham". — Het stuk bij Hop en Vivien, 165—'66; vgl. Violet Barbour, Arlington, 190.

Bl. 150. — Seymour. — Hij verschrijft zich in de dateering van den brief, die van 5 Juli wezen moet. — Lord Conway is Edward, viscount Conway (zie register op Calendar 1672).

Bl. 156. — „Those 8 parts". — Moet schrijffout zijn voor 3 parts, immers tot dusver is er alleen van Sluis, Vlissingen en den Briel sprake.

Bl. 158. — Fresno. — De Spaansche gezant te Londen.

Bl. 161. — Buysero; Hartopp. — Dirk Buysero, sedert 1668 lid van den raad te Vlissingen, (zoon van Lemens Buysero den raad en griffier van den Prins), moet de schrijver zijn. De brief is geschreven tijdens den marsch der Franschen in NoordBrabant, dus in de tweede helft van Juli, toen Hartopp naar Antwerpen was. — Hartopp wordt vermeld hierachter, bl. 176, waar blijkt dat hij en Nipho met een verslag over den staat van zaken in Zeeland den 248ten Juli te Antwerpen zijn gekomen, en dat Hartopp daarop den 26sten naar Zeeland een brief heeft geschreven, met bericht dat Buckingham en Arlington weldra in de buurt zouden zijn en men zich aan hen zou kunnen overgeven. Den 28sten, terwijl de gezanten van Brugge vertrekken, blijven Nipho en Hartopp daar antwoord uit Zeeland inwachten; hnnne berichten dienaangaande heb ik niet aangetroffen (vgl. nog

1) Fruin IV, 345.

2) Fruin IV, 353; vgl. Arlington's Letters II, 381. — Ik merk hierbij op, dat noot1) op Fruin IV, 353 behoort te staan op bl. 355; noot *) van bl. 355 moet staan op bl. 353.

Sluiten