Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruwaert van Putten soude soeken uyt te brecken, gelück ooek wel soude geschiet sijn indien de borgers de Gevangenpoorte van buyten niet bewaert hadden, want men hadde niet verre van daen een karosse ende een koetswagen sien staen waermede deze de Witt soude sn'n wechgereden. Den 16den 's ochtens ten 10 uyr beeft hem de Witt op aenhonden der borgers om te sien of hij noch op de poorte was, uyt de vensters ten toon moeten stellen, in presentie van den Heer Nierop ende de fiscael; doen hebben de borgers aen Sjjn floogheyt versocht, of het deselve gelieven wilde, datse de Witt mochten bewaren tot den tjjt toe datter een sententie over hem gegaen was, 't welck Sijn Hoogheyt haerlieden geconsenteert heeft; is alsoo gisteren 6 uyre naer den middach eene compagnie borgers met het vendel opgetrocken, welcke nu de Witt bewaren ende voorder opt Stadhuys ende het Binnen Hoff wacht houden, 't welck in jaeren niet en is geschiet, dat de borgers met vliegende vendels op de wacht troeken ende de Gevangenpoorte bewaert hebben. Hoe dat het wijders met de Witt afloopen sal, staet in 't corte te vernemen. De borgers ende boeren in het geheele Landt snn machtig op dese de Witt gebeten, indien dat deselve vrngekent wierdt sal men noch wondere dingen alhier hooren; Godt wil alles ten besten keeren.

90. HTJNEKEN AAN DEN RAAD VAN LTJBECK, 20 Aug. 1672 >).

Voorleden Dingsdagh morgen ontstont hier een groote commotie, omdat bü eenige uytgestroyt was dat de Heer de Witt was uitgebrooken ende geëchappeert, sulcks dat de Heeren van 't Hoff genootsaeckt wierden den gevangenen aen 't volck door 't venster te vertoonen, aleer gelooven wilden dat deze uytstroying onwaar was, e,n tsedert is een sentinel van ruyters en borgers aen de Gevangenpoort gesteld tot strickter bewaeringe; oock is deselve op een ander camer gebracht.

91. HUNEKEN AAN DEN RAAD VAN LUBECK, 22 Aug. 1672 >).

Sedert de laeste commotie van voorleden Dingsdagh over 't valsche gerucht van 't eschapperen van den gedetineerde de Witt, hebben de borgers alle dagen met een geheele compagnie opgetrocken en de Gevangenpoort rondom bewaert, ende heeft den haet van de gemeente jegens de beyde broeders de Witt soo toegenomen dat voorleden Saturdagh by het Hoff van Holland over den gevangenen de Witt sententie sjjnde gepronunchieert, daerby denselven wierd verclaert vervallen van alle sijne digniteyten en ampten, en voort gebannen uyt dese Provintie sonder daer oyt wederom in te comen, de gemeente met de voorsz. sententie niet gecontentéert sijnde, op de been is geraeckt

1) Archief-Lubeck. — Uit den Haag.

Sluiten