Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch om gocommandeert te werden, alsoo h« te furieus was, en dat hn wel conde bemerken dat Tromp maer daerop aenleyde, om hem de voet te lichten ende niet onder snn commando te staen; daertegens Tromp aen de Ruyter reprocheerde, dat hij vocht als een cujon; dat sijne beyde soonen in de slagh van 't jaer 1666 waeren gaen loopen ende hem in 't naeu hadden gelaten; dat de vrouw van de Ruyter hem in alle geselschappen blameerde, ende dat de Heer de Ruyter alleenigh hem tot spijt in het schip van Ascue den brand hadde doen steken; daerop de Heer de Ruyter heeft gerepliceert dat hij bijexpresse ordre van haer Ho. Mo. is gelast geweest in alle veroverde schepen den brand te steecken, ten eynde de vloot daermede niet mocht werden geëmbarasseert; dat doen ter tüd sijne soonen noch geen schepen hadden gecommandeert ende den eenen maar lieutenant, den anderen als volontair op sijn schip was geweest; dat mede sijne vrouw niet van sulcken humeur was, om quaede achterklap te voeren, ende dat hn nu tot sulcke hooge jaeren was gecomen, dat h« sijn gemack en ruste met eeren conde nemen, en wel Inden mocht dat Tromp met de vloot in zee ging.

116. HUNEKEN AAN DEN RAAD VAN LUBECK, 18 April 1673

Vijff capiteynen die op recommandatie van den Heere de Ruyter bij de admiraliteyt van Amsterdam waren aengestelt, sijn bij deu Heere Prince van Orangien weder uytgeschrapt ende andere in haer plaets genomineert, 't welck bij den voorsz. Heer de Ruyter soodaenigen onlust heeft verweckt, dat deselve van snn chargie versocht geexcuseert te snn, maer S. H. heeft deselve niet willen ontslaen, en de quaestie tusschen den Heere de Ruyter ende Tromp geaccommodeert, sulx men seyt dat noch beyde in zee sullen gaen ende dat Tromp een eygen esquader sal voeren, maer echter onder het commando van den Heer de Ruyter staen.

117. SEIGNELAY AAN D'ESTRÉES, 22 April 1673

Je voy par vostre lettre du 14" de ce mois 3) que les mesmes diffieulte's qui se trouvent icy en la leve'e des matelots et soldats pour former les equipages des vaisseaux du Roy se rencontrent aussy en Bretagne; a 1'esgard des matelots, il y a lieu de croire que vous n'en manquerez pas, mais pour les soldats comme vous vous êtes explique' dans vos dernieres despeches a mon père ») des expédiens qu'il y auroit a

1) Archief-Lubeck. — Uit den Haag.

2) A. N., Marine B» 22. — Uit Rochefort.

3) Niet aangetroffen.

Sluiten