Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163. NIEUWSBERICHT UIT AMSTERDAM, 26 Juni 1673').

Ick hebbe well noch eenen brieff uth de vloet van het schip den Spiegel , maer wat laet, van den 20», wegens het gepasseerde van den 14» hier eerst den 23<* savonts bekoomen, behelsende dit weinighe • Hou zee! nae vier uhren tegen avonteèrst met des viaudes blaue vlagge waeren in actie geraeckt, dewelcke Tromp eerst tot stand hadde gebracht, waermede de geheele vloeten aen een ander waeren gekoomen en op aller zijden tot in den nacht dapper gevochten worden; 2 van des viandes scheepen waeren in gront geschooten en so de andere scheepen so well alss Tromp gevochten hadden mochten wy well wat meerder uthgerecht hebben; wy deden van ons schip in vier uhren tote duysent en negentich schooten, onse zeylen waeren so doorschooten als off het een seeff geweest. Wy hebben maer 3 dooden gehadt en 6 a 0 de arm en been aff; onss schip dat outt iss doet niet veel splinteren, sonts wy well meer gequetste mochten gehadt hebben; het iss waer dat verscheide van ons haer niet well gedraegen hebben"

Ick hebbe van daegh een uthvoorlncke relation wegen des vice admirall Sweers schip den Oliphant lesen hooren, van verscheide persoonen die het schip en alle de schooten so daerop gedaen waeren gevisiteeret en bescreven hebben, waeruth soveel te verstaen was dat er 11 dooden en meer alss 20 waeronder seer veel swaer gequetste waeren bevonden. Hetselve schip heeft soveel schooten ontlangen alss daer immer meer een schip in een groete slacht mach bekoomen, welcke schooten alle en hoe swaer de koegels geweest en waer se geraekt ordentlijck bescreven. Van de andere capitains die hnnn met well gedraeghen hebben hoort men varder niet; men zeit dat o a 6 Vnesse oorloghscheepen sullen so wiet gereet wesen om naer de vloefc te gaen, als ze maer haer volck hadden. Hier will men de slechte luyden doen geloven dat de Engelsse en Fransse wellhaest su len ,n twist geraecken, omdat den konigh van Franckrijck sijn be oofde niet gehouden met zijn armee den konigh van Engellant helpen Zeelant te winnen, en so platt wederom gekeert en Mastrick beleegert heeft.

1) R. 0„ News Letters 57. — Ongeteekend; zouder adres. - Hand P.

Sluiten