Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg naar wat hij gesproken had van zijn toekomstplannen.

Hij ambieerde een plaats bij de ambassade te Londen of te Berlijn, om zóó in de gelegenheid te zijn, van nabij de daar gevolgde staatkunde te bestudeeren.

Frederik de Groote had Pruisen opgeheven en groot gemaakt: een krachtige koning zou ook Frankrijk groot kunnen maken en het volk opheffen uit de ellende van hongersnood en steeds aangroeiende verarming.

Of — waar zulk een krachtig vorst ontbrak — zouden krachtige mannen de zwakheid van den heerscher in hunne handen moeten nemen en hem dwingen sterk te zijn.

Zóó had de Mirabeau gesproken en haar uitgelegd wat zijn bedoeling was: een constitutie voor het rijk; de koning groot en sterk door den wil der burgerij, adel en geestelijkheid weggedrongen van hunne bevoorrechte plaats : het rijk voor allen, recht voor de menschheid !

Henriëtte begreep: wanneer hij deze denkbeelden tot in hunne consekwenties openbaar zou maken, wanneer hij er aanhangers voor

Sluiten