Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen en haar dat besluit met vreugde kondoen handhaven — sprak haar glimlach niet van innerlijk geluk? — toch meer moest zijn dan een intrigant, zooals de Markies de Mirabeau zijn zoon openlijk genoemd had.

„Ik moet uw besluit, uw overtuiging, natuurlijk eerbiedigen," sprak hij hoffelijk.

„En het doel van mijn bezoek Excellentie ? Zal de comte de Mirabeau zijn diensten aan Frankrijk kunnen wijden?"

De Breteuil streek zich langs zijn kin. Na een oogenblik begon hij bedachtzaam: „Voor het oogenblik, voor de eerste uren, is mijn tijd bezet. In den loop van den dag echter zal ik trachten Hunne Majesteiten over uw vriend te spreken. Wanneer u dezen middag om vijf uur na het diner hier terug kunt komen, zal ik u den uitslag van mijn onderhoud mededeelen."

Henriëtte dankte en nam afscheid.

Vóór haar lagen uren van hevige spanning, die zij had door te-brengen iri een kamer, den vorigen dag door haar betrokken bij een familielid van Thérèse.

Sluiten