Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ben niet in Versailles geweest."

Hare oogen wijdden open in verwondering.

„De Calonne bracht den dag door bij een bloedverwant in Parijs. En had mij daar ontboden."

Henriëtte glimlachte.

„De conferentie zal daarom niet minder inspannend zijn geweest," zeide zij kalm.

De Mirabeau stootte een scherp lachje uit, als bespotte hij daarmee zichzelf.

„De conferentie was om acht uur in den avond afgeloopen," zei hij kort, in dat lachje. En liet Henriëtte los.

Zij begreep, dat dit een bekentenis was, dat nu de openbaring zou volgen van wat er in hem was omgegaan in de laatste weken.

Stil ging zij terug naar de canapé, zag vandaar vragend naar hem op.

Hij stond een oogenblik roerloos, en bebeet zijne lippen met nerveus vertrekken van zijn bewegelijken mond.

Toen plotseling stortte hij voor Henriëtte op de knieën, en zijn hoofd begravend in haar schoot, beschuldigde hij zich:

Sluiten