Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid groeide en gekweekt werd, dat de groote rivier in hun land er naar genoemd werd: de Tji Taroem en dat, wat nog meer zegt, het oudste, ons bekende rijkje, dat de Hindoes op Java Stichtten er ook den naam door kreeg van „Taroema nagara". Dit staatje bestond tusschen de 4e en de 5e eeuw na C. x) en besloeg vermoedelijk ongeveer de oppervlakte van de tegenwoordige residentie Batavia2), waarvan de natuurlijke grenzen dan kunnen zijn gevormd door de Javazee in het N. de Tji Taroem in 't Oosten Salak en Gedeh in 't Zuiden en de Tji Sedane in het Westen. Daarover regeerde het geslacht der Poernawarman's, dat waarschijnlijk resideerde aan den oever der Tji Sadané juist waar deze rivier bevaarbaar wordt en waar een hooge landrug tusschen twee harer zijrivieren, de Tji Anten en de Tji Aroeteun, een natuurlijke sterke stelling vormts). Groote steenblokken in en bij die rivieren gevonden, hebben in eenige regels Sanskrit4) den naam der Vorsten en dien van hun rijk voor ons bewaard. Ongelukkig voor het nageslacht schijnt de familie der Poernawarman's in dien ouden tijd zoo beroemd te zijn geweest, dat men het overbodig achtte verder inlichtingen over hen te geven. Geen jaartal zelfs staat op de steenen vermeld. Toch valt uit de schrijfwijze der letters, het zoogenaamde Palawaschrift5) op te maken^ dat de inscripties deels uit de 4e, deels uit de 5e eeuw dateeren. Lotusfiguren op de steenen geven aan dat de Poernawarman's vereerders van Wisjnoe waren want die bloem is het attribuut van dezen god.

Nog in een ander deel van het rijk spreekt een steen, te Toegoe6) gevonden, van de werkzaamheid van een der Poernawarman's. In het 22e jaar van diens regeering nl. verbeterde hij de afwatering van een deel van zijn gebied door een aftapping van een rivier (vermoedelijk de Tji Taroem) over een lengte van ± 9 K.M. te laten maken. Tegelijkertijd schonk hij aan Brahmanen duizend koeien. Misschien is de naam van een plaatsje in die buurt „Kandang sampie" = „Koekraal" en die van „BekasüY^ = „genegenheid bézittend" nog een herinnering aan die schenking.

Veel is het niet, wat we zoo uit steeninscripties van het rijk Taroema weten en meer nieuws geeft ons er evenmin de eerste buitenlandsche reiziger over, die Java bezocht en er iets over op schrift stelde. Dit was de Chinees

Of het reeds bestond vóór dien tijd en of op dit rijkje reeds de mededeeling van 150 na C. van Ptolemeus slaat, als bezittende een hoofdstad, de Zilveren genaamd, moet in het duister blijven. Wij weten door de in West-Java gevonden beschreven steenen alleen stellig, dat het in de 4e eeuw aanwezig was. 2). Zonder Krawang.

»). Aan den Tjilendekweg ten N. W. van Buitenzorg. Op dat terrein bevinden zich allerlei neuten, steunpunten voor huizen, hetgeen op een vestiging wijst. 4). De oude taal der Hindoes.

*). Zie voor dezen nieuwen naam: Prof. Dr. J. Ph. Vogel in Bijdragen K. I. 74 blz. 218 e.y.

8). Oostelijk van Tandjong Priok.

Sluiten