Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treffelijke Waarheden" 1). Nu besloot hij „tot heil van goden en menschen" de prediking dezer vier waarheden aan te vangen en het menschdom, dat lijdt, maar de ware oorzaak van zijn lijden niet kent en daardoor iroden eindeloozen cirkelgang van ontelbare levens hier op aarde bevangen blijft, den weg te wijzen, die tot bevrijding voert. Volgens de overlevering heeft hij onvermoeid gepredikt tot aan zijn dood op 80-jarigen leeftijd. Zijn sterfjaar heeft men met vrij groote nauwkeurigheid op ± 480 v. Chr. vast kunnen stellen.

Bij zijn prediking kwam hij in conflict met de Brahmanen: het gezag der Weda's erkende hij niet, aan de goden bracht hij geen vereering, de offers aan de goden beschouwde hij als van geen nut; hiermede verdween in zijn oog tevens de belangrijkheid van de priesterkaste en had voor hem de voorrang, dien deze in de Indische maatschappij boven de andere kasten bezat, geen zin meer. In zijn prediking vond het kastenwezen dan ook herhaaldelijk bestrijding; hij toonde aan dat er in de natuur en het wezen van den mensch niets aan te wijzen is, dat het kastenwezen vermag te rechtvaardigen. Deze „socialistische" leer was begrijpelijkerwijs den Brahmanen een gruwel; een maatschappelijke omwenteling had allengs hiervan het gevolg kunnen wezen, doch de Brahmanen zijn op den duur de sterksten gebleken en het kastenwezen heeft zich steeds verder ontwikkeld.

De Boeddha verzamelde alras een talrijke schare van aanhangers om zich heen, eensdeels toegewijde leeken, yoor een ander deel monniken en nonnen, die bij elkaar in kloosters woonden. Wereldverzaking was de eerste stap tot de intrede in het kloosterleven; vervolgens betrachtte de kloosterling een leven van heiligheid en streefde hij naar de volmaaktheid. Het einddoel van zijn pogen was het Nirwana, een toestand, welken diegene bereikt, die alles uitgedelgd heeft, wat de oorzaak zou kunnen zijn van verdere wedergeboorten. Er is verschil van meening over de vraag, wat het Nirwana eigenlijk is; het woord betéekent uitblussching en sommigen verstaan er onder het volstrekte ophouden van alle bestaan voor het individu. Zulks moge de opvatting van den Boeddha zelf geweest zijn en zij kan in den allereersten tijd van het Boeddhisme gegolden hebben (ook dit is nog niet uitgemaakt), in latere tijden, als het Boeddhisme gelijk andere godsdiensten zich gaat ontwikkelen en afwijken van de oorspronkelijke leer, is het stellig niet meer het geval. Er ontstonden talrijke sekten, die welhaast op alle mogelijke punten van elkander verschilden. Zeker is het echter, dat men er geen toestand van gelukzaligheid en een soort van paradijs in zien moet (de toestand van Nirwana gaat daar verre boven uit), want zulk een toestand neemt, hoewel hij vele duizenden jaren kan duren, eenmaal een einde, en dan wordt het individu wederom geboren in een der vele sféren van

i). Deze zijn: 1. Het leven « lijden; 2. Het leven, en dus het lijden, wordt veroorzaakt door den drang naar bestaan en deze drang komt voort uit de onwetendheid der menschen. 3. Wanneer de drang naar bestaan uitgeroeid wordt, zal het leven en het lijden ophouden. 4. De weg daartoe is het edele achtvoudige pad: goed denken, goed spreken, goed handelen, enz.

Sluiten