Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een gezwel, te bed lag. Tansja sneed er een paar maal in, maar zonder succes, daar hij door de kleeren van den Vorst gehinderd werd. Hij vroeg toen den Koning om zijn „kemitan" — waarschijnlijk een veiligheidskleed, af te leggen, wat deze deed. „Nu sneed Tansja nog eens en het ging goed, maar tevens doorstak hij den Vorst, zoodat deze in zijn bed stierf". Op deze wijze kwam er een roemloos einde aan 't leven van den onzelfslandigen Vorst, die dóór zijn gebrek aan inzicht en beleid zijn regeering tot een aaneenschakeling van opstanden en verzet gemaakt had.

De asch van Djajanagara werd op verschillende plaatsen bijgezet en zoowel Sjiwabeelden als een Boeddhabeeld werden er van hem opgericht.

De Ksjatria's kwamen nu weer in Madjapahit terug en al spoedig werd er voor de oudste van de zusters des Konings: Bhreng Kahoeripan, die Vorstin van Madjapahit werd en als zoodanig den naam van Djajawisjnoewarddhani droeg, een groot feest aangericht, opdat zij uit de gasten een echtgenoot zou kiezen. Haar keus viel op Raden Tjakradhara, die Kertawarddhana kwam te heeten, met wien zij inderdaad in 't huwelijk trad. Haar jongere zuster Bhreng Daha huwde met Raden Koeda Merta, die meer bekend is als Widjajaradjasa van Wengker1).

Een andere naam van hem is nog: Pramesjwara ring Pamotan.

Sluiten