Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Hajam Woeroek. (Sjri Radjasanagara). 4e Vorst van Madjapahit 1350—1389.

De Vorstelijke familie ten tijde van Hajam Woeroek was zeer uitgebreid en bestond *) behalve uit den Vorst zeiven: uit zijn moeder Djajawisjnoewarddhani en zijn vader Kertawarddhana van Singosari, die, behalve den Koninklijken zoon, nog een dochter bezaten: prinses Isjwari, Vorstin van Padjang, die in 't huwelijk trad met Singhawarddhana van Pagoehan. Drie kinderen hadden deze: een zoon, Wikramawarddhana van Mataram en twee dochters: Nagarawarddhani, prinses van Wirabhoemi en Soerawarddhani, prinses van Pawanawan. 's Konings vader, Kertawarddhana, was bovendien nog in 't bezit van een zoon, Raden Sotor geheeten, uit een ander huwelijk dan dat met de Koningin gesproten. Die prins was dus een halfbroeder van den Koning. Maar Hajam Woeroek bezat nog een zoogenaamde „andere moeder", lijn tante Bhreng Daha n.1. de zuster zijner echte moeder; zooals reeds eerder gezegd is, was zij met Widjajaradjasa, Vorst van Wengker, getrouwd en uit dit huwelijk was één kind geboren: Indoedewi, Vorstin van Lasem, die trouwde met Radjasawarddhana van Matahoen, die geen kinderen hadden. Prinses Indoedewi werd, hoewel slechts een nicht, steeds zuster des Konings genoemd. Haar vader Widjajaradjasa van Wengker bezat uit een ander huwelijk nog een dochter (de moeder wordt niet genoemd), prinses Soesoemnadewi, die van, Hajam Woeroek dus slechts een aangetrouwde nicht was. Met deze prinses huwde de Vorst. Slechts één kind bezaten zij, de kroonprinses Koesoemawarddhani, Vorstin van Kabalan, die later huwde met haar vollen neef Wikramawarddhana van Mataram, den bovengenoemden zoon van Isjwari en Singhawarddhana van Pagoehan.

Nog voordat Hajam Woeroek met prinses Soesoemnadewi getrouwd was, had hij een prinses van Soenda ,tot vrouw genomen, (een huwelijk waarop wij nog terugkomen) die hij echter door den dood verloor.

Er bestond ook een zoon van den Koning, doch diens moeder was slechts een selir, waardoor deze prins bij zijn halfzuster achterstond ,in aanspraken op

i). Niet alle leden zijn hier genoemd, zie ook de stamboom der Madjapahitsche Vorsten.

Sluiten