Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Java richtten en door de grootere koopkracht der dichte, in vrede levende bevolking. We zagen reeds, dat de Madjapahitsche huizen met hun steenen kluizen op 't opbergen van koopwaar ingericht waren en ook in allerlei symbolen kwam het groote gewicht uit, dat,handel en scheepvaart voor de Madjapahiters had. Bij bruiloften b.v. werd in den huwel^optocht gewoonlijk een versierd scheepje meegevoerd en bij plechtige lijkverbrandingen kwam (zooals nog op Bali) meestal een schip voor, onder de voorwerpen, die mee verbrand werden.

Gelijk men ziet, was de regeering van Hajam Woeroek de glansrijke periode, de „Gouden Eeuw" in de geschiedenis van Madjapahit. Het rijk was uitgebreid en beroemd, dé koninklijke inkomsten waren groot, de handel bloeide, de onderdanen gedroegen zich rustig en gehoorzaam en de machtige heerscher boezemde zoowel het buitenland als zijn volk en zijn familieleden ontzag in. Van hoeveel gewicht dit laatste was, zou terstond onder Hajam Woeroek's opvolgers blijken.

De Koning had, gedurende de laatste periode zijner regeering, aan zijn zoon Bhre Wirabhoemi (die als aangenomen zoon zijner tante misschien ook den naam Bhre Daha droeg) het bestuur over het meest Oostelijke deel van zijn rijk (Oost-Pasoeroean en Besoeki) ») opgedragen en hem beloofd, dat hij daar na zijns vaders dood onafhankelijk zou worden. Dit gebeurde bij wijze van schadeloosstelling, daar de prins immers, ofschoon de eenige zoon des Konings, niet in 't geheele rijk mocht opvolgen, doordat zijne moeder een bijvrouw was.

Wikramawarddhana, de echtgenoot der kroonprinses Koesoemawarddhani en bovendien 's Konings naaste mannelijke bloedverwant (zoon van Hajam Woeroek's zuster Isjwari) was de aangewezen opvolger, toen de machtige heerscher in 1389 overleed2). Met hem verdween, zooals wij zien zullen, de grootheid van Madjapahit bijna tegelijkertijd.

Eer wij hiervan verhalen, zullen wij echter nog iets over de Oost-Javaansche bouw- en beeldhouwkunst mededeelen.

1) . Waarschijnlijk dezelfde streek, als waarover Wiraradja indertijd het bestuur gevoerd had. Zie blz. 58.

2) . Hij werd na zijn dood gewoonlijk Sang Hyang Wekasing Soeka genoemd.

Sluiten