Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleent. Een dier scholen noemt men die van Singosari, daar het prachtige Mandjoesjri-beeld (gedateerd 1343) uit Singosari met vele andere beelden uit die buurt hetzelfde karakter vertoonen. Voor de andere richting waartoe b.v. de raksjasa's van Panataran, reusachtige geweldenaren, en twee Sjiwaïetische beelden uit Modjokerto (Sjiwa en diens vrouw voorstellend) met vele andere, in het Museum van het Bataviaasch Genootschap te Weltevreden aanwezig, heeft men nog geen centrum kunnen ontdekken.

Aan den bloeitijd was het tijdperk van Kediri voorafgegaan. Uit de stijfheid, 't eenigszins onbeholpene en de geringe versiering der beelden, die tot deze periode behooren, blijkt het, dat de kunst zich toen nog niet tot volkomenheid had ontwikkeld.

De vervaltijd kwam in de 15e eeuw, het laat-Madjapahitsche tijdvak. De versiering verstarde en werd drukkend — zwaar overladen. Bijna alle beelden, zoowel Boeddhistische als Sjiwaietische, werden voorzien van een stralenkrans, aan weerszijden van het lichaam, de zoogenaamde Madjapahitsche stralenkrans. Wel komen er ook mooie, zeer realistische beelden, met sterk Inlandsch type, (zelfs onder de Boeddhakoppen) voor, maar duidelijk blijkt het, dat de bloeitijd voorbij is.

Bouwwerken zijn er uit dezen Madjapahitschen tijd niet vele over, daar zij gewoonlijk van baksteen, minder duurzaam dan natuursteen, werden gemaakt. De ruïnen van enkele poorten op het terrein van het voormalig Madjapahit geven ons nog eenig denkbeeld van den toenmaligen bouwtrant.

Door al wat er aan kunst nu nog op Bali leeft, kan men zich het best voorstellen wat Madjapahit op artistiek gebied moet voortgebracht hebben. De stijl der gebouwen op het kleine eiland gelijkt nog op dien der ruïnen van de oude hoofdstad. Het bewerken van brons, de goudsmeedkunst, het houtsnijden, het beschilderen van doeken, het smeden van krissen en het versieren der grepen daarvan met godenbeeldjes en dergelijke, dat alles bloeide ook eens in Madjapahit! En al die kunstvaardigheden der oude residentie hebben op Bali een veilige woonplaats gevonden met de „wong Madjapahit", die, gelijk wij zien zullen, de eens zoo machtige hoofdstad ontvluchtten.

Sluiten