Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Wikramawarddhana (1389-1400 en 1401-1428) 5e Vorst van Madjapahit en

Soehita (1400-1401), 6e Vorstin van Madjapahit.

Gelijk bepaald was, werd Bhre Wirabhoemi na den dood van zijn vader onafhankelijk Vorst van Oostelijk Java, welk stuk dus van Madjapahit werd afgescheiden en een afzonderlijk rijk werd. Het voornaamste deel van het oude gebied, waarover Wikramawarddhana de regeering aanvaardde, behield den naam van Madjapahit. De Koning bezat uit zijn huwelijk met prinses Koesoemawarddhani één zoon, Bhre Hyang Wekasing Soeka II, die zich, als kroonprins tot de jaren des onderscheids gekomen, met regeeringszaken inliet en in 1398 zelfs den nieuwen rijksbestierder aanstelde. Deze zoon stierf evenwel het jaar daarop en de dood van zijn kind en wettigen troonopvolger schijnt voor den vader zulk een slag te zijn geweest, dat hij afkeerig van de wereldsche zaken werd en in 1400 besloot zich als kluizenaar af te zonderen en van de regeering afstand te doen.

Wie moest hem nu echter opvolgen J). Uit zijn tweede huwelijk, met een dochter van Bhre Wirabhoemi had hij geen kinderen, wel had hij er nog drie, maar de moeder van deze twee zoons en een dochter was een selir.

Andere bloedverwanten van den Vorst waren verder nog zijn twee zusters, prinsessen van den bloede, de een gehuwd met Bhre Wirabhoemi, de jongste met Ranamanggala (ook Bhre Pandan Salas en Raden Soemirat geheeten, die een zoon was van Raden Sotor, den halfbroer van Koning Hajam Woeroek, die getrouwd was met Soerawarddhani, een kind van Hajam Woeroek's zuster Isjwari). Deze Ranamanggala had één zoon, Bhre Kahoeripan geheeten en twee dochters.

Bhre Wirabhoemi bezat geen zoon, doch alleen drie dochters. Of dit jongere geslacht de Koninklijke prinsessen of bijvrouwen tot moeder had, wordt niet vermeld.

Nu kon 't niet anders of Wikramawarddhana moest, gelijk zijn schoonvader met Bhre Wirabhoemi had moeten doen, zijn twee zoons van de opvolging uitsluiten. Dit deed hij ook, maar toch zou hij graag de regeering in handen van een zijner kinderen zien en fiu besloot hij, dat zijn dochter Soehita zou

1). Zie voor deze kwestie: Dr. N. J. Krom. De troonsbestijging van Soehita, in Tijdschrift v. h. Bat. Genootschap LVII pag. 23.

Sluiten