Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschikken over levens, die God schiep en waarover „Hem alleen" het meesterschap toekomt!

„Death is Nature's remedy for all things, and why not Legislation's?" vraagt Dickens in de „Tale of two Cities" met grimmigen spot. Alle collectieve leugens zijn doorzichtig, voor wie maar eenmaal tot critiek (onderscheiding) is ontwaakt, maar de leugen over het ..misdadige" van den zelfmoord is de doorzichtigste van allemaal. En boe zuiver komt het uit: waar, op redelijke gronden, de zelfmoord wordt aanvaard als het supreeme recht van den mensch over eigen leven, als zijn laatste uitkomst uit rampen en smarten, teleurstellingen en moeiten — zoo zegt het Plinius, zoo zegt het „Werther" — waar de mensch de beschikking over zichzelf eerlijk en openlijk herneemt, daar wordt ook onmiddellijk het duel afgekeurd, daar wordt onmiddellijk voor verzachting van de wreede rechtspleging, voor vermindering van doodstraffen gepleit, en daarin ligt dan pas eenige waarachtige eerbied voor „het leven dat God schiep" — te weten het leven van anderen, en dat dit niet in een duel om een klap, niet aan de galg om een paard behoort te eindigen —. Ja, daar verdwijnt zelfs het genot in het onmenschelijk jachtvermaak en daar verandert de verhouding van mensch en dier ten gunste van dit laatste. Montaigne begreep en billijkte den zelfmoord, maar niet de jacht en niet het duel en niet den oorlog en niet de wreede rechtspleging en niet de hoogmoedige minachting van mensch jegens dier zijner dagen — Rousseau verdedigt den zelfmoord, maar verfoeit het duel, den oorlog en het geweld van eiken aard, het een gaat met het ander samen: redelijkheid, individualistisch inzicht, onderscheidend in het inconsequente en onware der schijnzedelijke maatschappelijke dogma's, die altijd, uitsluitend op nut en behoud en tucht zijn gebaseerd — en zich ontplooiend tot nederigheid en fierheid tezamen: nederigheid,

Sluiten