Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkanders leven en eigendom. En den klager antwoordt Prometheus: „Ist sein Hand wider jederman, wird jedermans Hand sein wider ihn." Het schijnt afdoend, maar de opmerkzame lezer ziet reeds de Strafwet in het verschiet, Vader Prometheus in Heerscher Jupiter veranderd! Doch niet aan Goethe was het, den knoop te ontwarren, waarin eenzelfde Wet den misdadiger-tot-eigen-baat, en den overtreder voor een hooger Heil tezamen vangt — Prometheus' wereld, het geluk der menschheid, bleef hem bijzaak; het is de ongebreidelde vrijheid van den strevenden uitzonderings-mensch, die het leven op zich neemt zonder kinderlijke illusies en niet, als nog steeds de zwakken naar de kerken, terugvliedt tot den overweldiger, zoo dat leven niet louter bloesem brengt, het is die fiere Volwassen Mensch, dien bij in „Prometheus" heeft verheerlijkt en van wiens streven hij in „Faust" de onbegrensdheid, de onverzadigbaarheid, de tragische onvervulbaarheid heeft blootgelegd.

Toen Shelley later zijn „Prometheus" schreef, het beeld van den nobelen opstandeling, van den echten, modernen Heiland, die niet door dulden, maar door verzet de menschheid verlost — toen Byron in zijn Promethische gestalten, in „Manfred" en „Cain" eerzamen trots, fiere ongehoorzaamheid verheerlijkte, en voor het eerst het waagde, den lang gehaten „Lucifer", dien boozen vijand van de „Christenheid", met „Prometheus" openlijk te vereenzelvigen, toen was de Revolutie voorbij, haar Idee had zich van de bloedvlek schoon gewasschen en blonk hun toe in de duistere wereld, die hun jeugd beklemde. Hun ingeboren revolutionnair wezen — de groote band tusschen beider zoo verschillende persoonlijkheid — bekrachtigde zich voortdurend aan wat ze ervoeren, voedde zich uit walging, groeide door gestadige ergernis en verzet.

De „reactie" was ingetreden. En wat deze reactie, met den

Sluiten