Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats artisten waren. Mensehen zijn altijd en overal beperkt — deze menschen lieten het erfgoed van Boileau als het erfgoed der Grieken gelden, ze hebben in de zoogenaamd klassieke kunst niet de trekken der Bourbons en der Bossuets herkend en ze dus gespaard van de guillotine, waaronder al het andere vallen moest. Omgekeerd hebben de Duitsche critici, de Engelsche poëten, die Boileau „guillotineerden", ook waarlijk niet zoo grif in de Fransche Revolutie de verwerkelijking van eigen wenschen, in hare persoonlijkheden het complement van eigen persoonlijkheid herkend! Zij waren weer in anderen zin beperkt.

Echter laat het zich niet denken dat het geslacht, 'twelk zich ontworstelt aan Bourbons en Bossuets, eeuwig onder den duim van Boileau en zijn „Code Napoléon" der dichtkunst, zijn „Art Poétique" zal blijven zitten. Het individualistisch, anti-dogmatisch zelfgevoel, dat reeds in de Renaissance naar alle kanten, in alle gebieden greep, verwerkelijkt zkh ook nu niet zonder radicale omwentelingen op artistiek gebied — die in den geest der betrokkenen vooral niet minder ingrijpende veranderingen te weeg brengen dan de religieuze, politieke en filosofische omwentelingen elders en die dezelfde beteekenis hebben: een opbloei van anti-dogmatische, anti-maatschappelijke instincten, waarzonder zij zich niet kunnen voordoen en ook nimmer voordoen.

En terwijl van de filosofische revolutie het zwaartepunt in Duitschland ligt — van de politieke in Frankrijk, speelt zich de dichterlijke revolutie het krachtigst in Engeland af. Elk dier drie groepen ontwikkelt zich van binnen uit op dezelfde grondslagen — daar elk van hen der Eenheid zelfherkenning in verscheidenheid van momenten reproduceert — elk van hen bekrachtigt eigen wezen aan de Natuur, en voor zoover bij ertoe in staat is, bekrachtigt hij eigen

Prometheus. 36

Sluiten