Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven zijn rechten te hernemen, het verbroken evenwicht te herstellen. Deze strooming neigde meer en meer den katholieken kant uit en geen wonder. Het Protestantisme had immers zoo blijkbaar de Aufklarung en de Aufklarung de Revolutie op het geweten! Protestantisme beteekende meer en meer verwarring, verbrokkeling, anarchie; Katholicisme daarentegen „Eenheid" (de Eenvormigheid, steeds voor Eenheid gegeven en gehouden!) vrede in zoete onderworpenheid Protestant-geborenen als Brentano bekeerden zich tot het Katholicisme, „afvalligen" keerden tot de verlaten kerk terug. „De jongelieden maakten queue voor de Katholieke kerk", vertelt Heine — en ware Novalis niet jong gestorven, hij ware denkelijk Roomsen gestorven. Madame De Stael, Protestant en ondanks een Voltairiaanschen inslag van den geest, legt in „Corinne" een sterke voorkeur voor een poëtisch Katholicisme aan den dag. En ook Schleiermacher's in 1799 verschenen religieuze beschouwingen ademen een geest, die dikwijls meer Katholiek dan Protestant is te noemen. In dit alles speelt een naïef verlangen naar poëzie en mystiek, overgave en zoete heiligen-vereering — 'twelk men dan aanziet voor den ganschen inhoud van het Katholicisme! — een voorname rol, maar in anderen leeft ook het verlangen naar eenswillendheid, desnoods geforceerd, en dit was bijvoorbeeld in hooge mate het geval met Joseph de Maistre, van wien een tijdgenoot getuigde, dat hij was bezeten door „la passion de 1'Uniformite". Geen van allen vermochten ze de goddelijke beteekenis, de hooge noodwendigheid der verwarring en verscheuring, die ze aanschouwden, als tijdgenooten te beseffen. Ziende, waartoe twijfel had geleid, leiden moest, smachtten ze weer naar stelligheid als naar de eenige uitkomst, in hun eeuwige menschelijke kortzichtigheid.

Zoo kreeg in Duitschland het Protestantisme van de

Sluiten