Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de twee „kampen" en daarmee hangt ook dit ten nauwste samen, dat het Saint-Simon om den mensch en zijn geluk — „Wat doet gij voor uw armen?" is de vraag die hij in hoogste instantie den gouvernementen stelt — en Comte om de houdbaarheid der theorie, om het sociologisch dogma te doen is. Saint-Simon behoorde tot een neergaande, Comte tot een opgaande periode, de groeiende negentiende eeuw zal de glorieuse overwinning van het collectief wetenschappelijk dogmatisme over de individualistische speculatieve filosofie te zien geven. Doch die overwinning wordt niet ineens bevochten.

Houden we ons voorloopig aan de beschouwing van het tijdperk, waarin nog niet de nieuwe gedachte tot een nieuw dogmatisme is verstold, het tijdperk van den zelfinkeer, van de definitieve menschelijke bewustwording, waarin de oude vragen, losgeraakt of los gerakend van de oude oplossingen, opnieuw aan de orde zijn gesteld en altijd door nieuwe vragen doen rijzen.

En trachten we dan nu voor ons deel na te gaan, hoe dat tijdperk, dat geslacht tusschen 1800 en 1840 — en lateren, voorzoover de vraagstukken der zedelijke roeping en der redelijke verantwoordelijkheid van den mensch ook in de „positivistische" periode aan de orde blijven — tegenover die vraagstukken staat ten opzichte van het probleem van Prometheus.

Moderne Prometheus-opvattingen. Twijfel en Vertwijfeling.

Met het optreden en toenemen van het menschelijk zelfbewustzijn als openbaring van der Eenheid zelfbewustwording, zooals we dat in een vorig hoofdstuk hebben

Sluiten