Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooden van anderen begrijpen kari. Voor Auguste Comte en zijn geestverwanten zijn godsdienst en metaphysica niets dan de kinderkwaaltjes van een onvolgroeid geslacht, de liefhebberij van onvolgroeide individuen, kwezels en vrouwen. Want zij kennen het verlangen naar Eenheid evenmin als het heimwee naar het Begrip; en wat zij niet begeeren is minderwaardig. De redeneering van alle dogmatici in alle tijden.

i Niemand ontkomt aan de suggestie — het is een algemeene verrukking. De menschheid heeft een nieuwen sleutel in handen gekregen, op alle tot dan onwrikbaar gesloten vertrekken wordt hij beproefd en ziet, o wonder, o vreugde, alle sloten springen los, als bij tooverslag, de gesloten vertrekken, de duistere gewelven gaan wijd open en stroomen vol licht. Het gaat overal op, het klopt, het „bewijsmateriaal" golft in stroomen van alle kanten aan, het is bewezen.

Is er krasser bewijs noodig, dan dat een sleutel op alle sloten past voor een geslacht dat, toegerust met alle hoedanigheden, maar van eene verstoken, nimmer zal beseffen, dat alle sleutels op alle sloten passen omdat Slot en Sleutel één zijn!?

In de litteratuur projecteert, we zeiden het aL het wetenschappelijk positivisme zich tot realisme en naturalisme. De „psychologie cérébrale," de „sociologie," de „anatomie sociale" moeten, toegepast op de menschelijke natuur, op de menschehjke hartstochten, daar evenzeer als elders, onfeilbaar brengen tot het blootleggen van die , in variables lois naturelles," welke voor Fourier de grondslagen tot zijn phalanstères zijn geweest.

Het gansche leven wordt beheerscht door een aaneenschakeling van „causes et effets," en in zijn grondslagen afdoend

Sluiten