Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officieele bevoegdheid! - de hand wil uitsteken naar de „invariablës lois naturelles", waardoor immers ook de mensch en zijn teven zoo onwrikbaar worden beheerscht!

Moderne Prometheus^opvattingen.

Promotheus de Dwaas. (Vervolg.)

We hebben echter gezien, dat in een periode van overwegend wetenschappelijke gezindheid de menschheid niet zoo maar louter „voor de wetenschap" leeft, maar dat al zijn overwegingen en inzichten, plannen en projecten het kenmerk van zijn wetenschappelijke gezindheid dragen. Zal hq m zulk een periode streven naar het vormen van een meuwe collectiviteit, dan zal dat er ook een op wetenschappelijken grondslag wezen. Zoo is het dan ook met de door de negentiende eeuw voortgebrachte nieuwe collectiviteit, de socialistische collectiviteit, inderdaad gesteld. De „Internationale" draagt in al haar geledingen de kenmerken van het internationaal wetenschappelijk collectivisme en stemt in haar wezen en doeleinden volkomen overeen met de oude kerkehjk-maatschappehjke collectiviteiten. Het eigenaardige en misleidende is hier echter, dat haar leden verstrooid zijn over de bestaande nationale collectiviteiten en ten opzichte daarvan in de minderheid en in de oppositie verkeerend, in schijn de rol van „Prometheus" spelen. Louter i„ schijn - naar we hopen aan te toonen, maar die schijn wel zóó bedrieglijk, dat schier memand aan de van het Prometheus-beeld uitgaande suggesties en attracties ontkomen is.

Zoo ontstaan dus, parallel aan elkander, de twee nieuwe coUectiviteiten, welke de negentiende eeuw heeft voortge-

Sluiten