Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je als m'n broer, m'n lieve broer te beschouwen en dat ik altijd voor je heb gebeden ...

Hij legde zijn arm om haar schouders, en boog zich naar haar oor:

— Dan ben jij 't ook zeker, die de verzoening bewerkstelligd heeft, dan hebben we alles aan jou te danken, is 't niet, Aagje?

— Neen! zei ze. Weet je wat er aanleiding toe heeft gegeven, Cornelius? Ik zal't je zeggen Gisteren waren Keetje en ik onder 't gehoor van professor Abraham des Amorie van der Hoeven, die hier in Rotterdam preekte; als tekst had hij gekozen: Mattheus 5 vers 23:

Wanneer het dan gebeurde, dat gij uwe gave op den altaar bracht, en aldaar indachtig werd, dat uw broeder iets tegen u heeft, zoo laat daar uwe gave voor den altaar, en ga heen, en verzoen u eerst met uwen broeder, en offer dan uwe gave!

We waren beiden zóó overstuur, toen we thuis kwamen, dat we elkaar maar zwggend aankeken • beiden voelden we: dat was 'n vingerwijzingen teeken, waaraan we toegeven moesten, 't Was 'n dag vol emotie; toen we aan elkaar bekend hadden wat we voelden en dachten, verdiepten we ons m de ons overstelpende herinneringen ... Gisteren zijn we weer even jóng geweest, gisteren werd ons mooie verleden weer even levend voor ons...

Zij hield op; haar oogen stonden vol tranen! v-T i *°DS verleden--- zei hij zacht. Maar üij brak af, want de drang om naar zijn moeder te vragen, werd hem bijna te sterk. En daarom zei hg haastig:

Sluiten