Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kneed taalkundige" enz. enz.; Fransche Oefeningen door P. J. Baudet; Deugd en Ondeugd of God regeert, met een steendruk naar Gainsborough; Nuttige en aangename Schetsen voor het jeugdige Hart, Wandelingen met Vader Jacob; De vriend der Jeugd, tot Nut van 't Algemeen door wijlen den Heer Pieter Beets P. zoon, schoolopziener van het zevende district in Zuid-Holland, met een naamlijst van inteekenaren, waaronder ook haar naam voorkwam; Les soirées de familie traduit de 1'AUemand de Christophe Schmidt; Het Oogstfeest, een oorspronkelijk verhaal door den schrijver van De deugdzame Wees; Uren aan kinderlijke godsdienst gewijd van Amalia Winter ; « Zedekundig Schouwtoneel voor de Nederlandsche jeugd door Gr. J. d'Ancona; en vooral de prjjzen, die Cornélie behaalde: Het liefste boekje met prachtige gekleurde plaatjes: Prijs van Leerzaamheid, toegekend aan Cornélie van Everden door hare vriendin en onderwijzeresse Mary Jones, en een Eereprijs: De jonge jufvrouw Cornélie van Everden, leerling der 5e Klasse le Afdeeling, zich in het afgeloopen schooljaar onderscheiden hebbende door Ijver in het onderwijs in de gewone vakken en door een goed gedrag; zoo strekt het de ondergeteekende tot een bijzonder genoegen, haar deze eereprijs als een bewijs harer tevredenheid uit te reiken, in de hoop, dat het haar moge aanmoedigen, zich meer en meer in kunde en deugd te volmaken. Mary Jones, Institutrice.

Zij was het ook, die het kind de verjaarwenschen voor tante Keetje liet leeren:

Sluiten