Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Lieve, goeie Moeder, u verbeeldt u, geloof ik, dat je alleen als dokter of advocaat 'n „groot man" kan worden. Dat kan je in de handel even goed, en wat meer zegt, daarin kan je 'n rjjk man worden, en dat ben ik van plan: 'n rijk man te worden.

Zjj had hem aangezien met een woord van protest en spot op de lippen: alsof men dat bereiken kan, alleen door wil. Maar zjjn altijd wat somber en strak gezicht was nu opgeleefd in zoo'n hartstochtelijken en vastberaden trots, dat haar moederljjke intuïtie haar sterk en onmiddellijk deed voelen, dat haar zoon slagen zou in wat hjj zich voornam.

Toch kon zij zoo spoedig haar illusie niet opgeven, die haar zóóveel jaren een aansporing en een steun was geweest.

— Je weet wel, zei ze, dat ik altijd heb gehoopt, je zóó ver te brengen, dat je maatschappelijk gelijk zou komen te staan met bijvoorbeeld je neven Ruys a Holy, die in zooveel gunstiger omstandigheden hebben geleefd, en .. . die nu op jou neerzien. 0, als je hen kon overvleugelen, o, jongen, dan zou ik zoo gelukkig zijn, dat ik, alleen daarvoor, m'n hééle leven zou zegenen!...

— Maar begrjjpt u dan niet, riep hij, en greep haar hand, die hij zóo hard drukte, dat hjj haar pjjn deed, begrijpt u dan niet, dat dat juist óók m'n doel is? Al die verachtelingen, al die idioten, die me nu met de nek aanzien, alleen om hun rang en hun geld, die heele bende ellendelingen, die ü verguizen, wil ik toonen, wat ik, wat uw kind

Sluiten