Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En diezelfde leerlingen hebben zich schuldig gemaakt aan gedragingen, waarvan den tot heden geëerden naam der Academie en van onze goede ordelievende burgerij schade wordt gedaan' die hen met schaamte moet vervullen. Gij zult het toch wel met ons eens zjjn, dat dit immers niet kan.

In de overtuiging, die wjj daarvan koesteren, verzoeken wü U bn dezen vriendelijk om Uwe hulp, opdat hetgeen zooveel gegronde ergernis gaf, niet worde herhaald, en men voortaan met anders^ dan met lof kunne gewagen van de leerlingen eener instelling, die ons door andere groote steden in ons vaderland wordt benijd.

Binnen de lokalen zorgen «^ voor de goede orde, daarbuiten kunt gy en gij alleen het doen.

verzoeken U dringend: doet het! Wij vertrouwen volkomen op Uwe hulp.

Mocht die ons echter tot ons groot leedwezen niet worden geschonken dan zouden wg, tot groot nadeel der burgerij ons genoodzaakt zien, de lessen voorloopig te sluiten, en dé leerlingen, die zich verder aan de bedoelde ongeregeldheden schuldig maken, voor altijd van de lijst te schrappen, om niet meer tot de lessen te worden toegelaten.

Onder de namen der bestnurderen van de Academie vond zij ook dien van Allert Euys a Holy.

Peinzend legde Annemarie het biljet nit dé hand. Dat dit aan haar werd gezonden, als moeder van Peter, die niet tot de leerlingen der Academie behoorde, was het bewijs, dat ook bij bij de oproermakers was gesignaleerd. Hoe kon hij nu zoo wezen ... zij verbaasde zich over haar serieusen, bedachtzamen zoon ...

Dat Irij zich schaarde bij de partij vóór De Vletter begreep zij heel goed. Sinds Peter hem had leeren kennen als onderwijzer op de school tot Nut van [t Algemeen, en De Vletter, die belang in den vluggen jongen stelde, hem wel eens bij zich aan huis had laten komen, om

Sluiten