Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem boeken te leenen, en hij Peter later wat voort-hielp met zgn lessen, was er ook tusschen hem en haar een vriendschappelijke verhouding ontstaan. Zij kende De Vletter als een man, die het goed en eerlijk meende met het volk, die geleid werd door louter menschlievende bedoelingen, maar zij zag óok wel in, dat hij niet altijd de verstandigste middelen aanwendde om gedaan te krggen, wat hij achtte in hun belang te zijn. Het verzet tegen de overheid keurde zij af, niettegenstaande zij zich ook vaak over verschillende misstanden geërgerd had. En nu zou Peter... op in 't oog loopende wijze...

Zij wachtte in spanning zgn terugkomst van het kantoor der firma Leuvens & Co., waar hij thans procuratie-houder was. En toen hij kwam, hield zij hem zwijgend het papier voor.

— Wat beteekent dat? vroeg hij. Zij zag, dat hij in dezelfde stil-opgewonden stemming der vorige dagen was, die haar al met zooveel onrust had vervuld.

— Dat beteekent, zei ze, dat jij, zesentwintigjarige, bent opgemerkt bij die troep opgeschoten kwajongens. En uit pikanterie is mij door Ruys zoo'n papier thuis-gestuurd.

Zg zag, dat hg rood werd van onderdrukte drift, en zich bedwong om geen heftig antwoord te geven. Maar zg kon zich, na al de spanning der voorbije dagen niet meer inhouden, en ze zei:

— Foei, dat had je niet moeten doen. Jij, 'n volwassen man en die onmondige knapen, 't Is verkeerd ze aan te moedigen en op te hitsen,

Sluiten