Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er tegen in opstand, als ik die onderdrukking, dat machtsmisbruik zie. M'n heele leven heb ik geleden onder standsopvattingen, rangverschillen, conventioneele bezwaren... ik heb er u onder zien lijden... en is 't dan niet te begrijpen, dat je ten slotte in verzet komt...

Dat was 't, dacht Annemarie. Zijn trotsch karakter had de achteruitzetting door zijn familie nooit kunnen dulden. De tirannie van de hooger geplaatsten was hem een ondraaglijke gruwel geweest. Lang had hij gezwegen, en alle grieven met kalme kracht ten onder gehouden. Maar nu, in de algemeen gistende opwinding, brak alles naar boven, en toonde hij zijn ware gezindheid. Was het een wonder? Overal was de invloed van znn familie merkbaar; telkens meende hij door hèn ergens „uitgewerkt" te zijn, of door hun suggestie niet gekozen, bijvoorbeeld als diaken; al die dingen hadden kwaad bloed gezet, en zijn democratische gevoelens sterk ontwikkeld. Zijn haat tegen de weltevreden aristocratie wies en wies; en steeds harder laakte hij hun willekeur, hun machtsvertoon, hun onverantwoordehjke heerschzucht, die de beste betrekkingen weg-schonk aan bloedverwanten, en niet op verdienste of gebleken geschiktheid lette, maar slechts op naam en stand. O! ook in haar had het soms gestormd van smart en toorn, als zij haar eigen knappen zoon zag achter-gesteld bij den onbekwamen, bleeken, bloedloozen Allert Euys junior, of bij een der onbeteekenende jonge van Everden's, neven van Cornelius, met wie zelfs hij altijd had

Sluiten