Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelachen en gespot... Maar toch was zij bezorgd, om het optreden van haar zoon, en als moeder was zij verplicht hem nogmaals ernstig te waarschuwen :

— Kind, zei ze. Bezin je. Je gevoelens zjjn mooi, en... ik wil je zelfs bekennen, dat ze ook de mijne zijn. Maar luister naar mij: ik ben 'n oude vrouw en ik ken 't leven. Be weet, dat optreden tegen de overheid altijd eindigen moet met teleurstelling en verdriet. De tijd is nog niet rijp voor jouw gedachten... je jeugd doet je verbeelden, dat alles met één slag bereikt kan worden; maar alle hervormingen hebben tijd noodig om tot stand te komen. En De Vletter... in principe heeft hij zéker gelijk... maar hij gaat te ver, en de beweging groeit hem over 't hoofd. Hij is 'n werkelnk nobel man, en daarom misschien niet de ware volksleider. Zgn drijfveer is zuiver en oprecht, maar hij mist tact en bezadigdheid, en hij begrijpt ook niet voldoende» of hij begrijpt 't in 't geheel niet, dat alle lui, die hem volgen en toejuichen, volstrekt niet even reine opvattingen hebben als hijzelf.

— Maar wat wilt u dan! riep Peter onstuimig. Wilt u, dat ik hem in de steek laten zal, nu hjj mjj en anderen noodig heeft, die niet de eersten de besten zjjn, om z'n goede zaak te ondersteunen? Wilt u dat van me? Dat kan u toch niet meenen!

— Bi ben zoo bang, zuchtte Annemarie, ik ben zoo bang, dat je jezelf onherstelbaar kwaad zult doen. Dat alles, wat we met zooveel moeite

Sluiten