Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te gaan, dat het heve en zachte, dat van Jenny uitging, een veel grootere uitwerking op hem had, dan hij wist. Hij sprak veel over haar, als hij by zijn moeder was, vertelde haar onwillekeurig, wat Jenny had gezegd of gedaan; maar Annemarie bracht het gesprek dan graag op iets anders, omdat zy zijn voornemen in 't geheel niet goed-keurde, en ze bijna wenschte, dat hij haar maar nooit iets had gezegd.

Haar leven was overigens zoo prettig, geleidelijk en rustig tegenwoordig. Zij woonde met Peter op den Bergweg, dicht bij Pax Intrantibus, in een klein, maar geriefelijk huis, dat geheel naar haar genoegen was ingericht. Van een grootere woning had zij niet willen weten; haar omgeving was thans zooals zij het gaarne had. Een grooter huis was goed voor hem, later, als hij eens getrouwd was, had zy er eenigszins ironisch bijgevoegd, maar zy betreurde haar zinspehng onmiddellijk, omdat zy hever niets weten wilde van zijn huwelijk, en niet graag hem verzekeringen ontlokte, dat hy" het toch, ondanks alles, dóórzetten zou. Want zij voelde veel te goed, dat juist tegenstand hem prikkelen en hem aandrijven zou, zijn plan te volvoeren.

De toenadering tusschen de zusters van haar man en haar was van blyvenden aard geweest. De vereenzaamde oude vrouwen waren niet meer zoo exclusief in hun meeningen, waren niet meer zoo bevooroordeeld, en leerden nu eerst Annemarie kennen, zooals zy eigenlijk was. Ook Annemarie, in den loop der jaren zooveel zachter geworden,

Sluiten