Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb de eer onder het oog van U. K. H. te brengen de rescriptiën van de Kamers van Koophandel te Amsterdam en Rotterdams *).

Na eene aandachtige lecture van deze stukken is het mij voorgekomen, dat de eerstgemelde Kamer van gevoelen is, dat wanneer men de zaak alleenlijk uit een commercieel oogpunt beschouwd, er geene termen zijn om het gevraagde te accordeeren, maar dat U. K. H. veelmeer den zouthandel met de zuidelijke streken van Europa zoude behooren te begunstigen. — —

Ik gelove met de Kamers van Koophandel, dat het voor de vrachtvaart op Spanje en Portugal nadeelig zoude zijn, ingëvalle het zout, dat vandaar gehaald wordt, geheel door het Engelsche konde vervangen worden, vermits het Spaansch en Portugeesch zout, dat door de schepen, die naar die landen goederen van hier overbrengen, geladen wordt, tot goedmaking der onkosten verstrekken moet. Maar behoeft men hier wel zoozeer voor te vreezen, wanneer men de ze consideratie van de Kamer van Koophandel te Amsterdam als bewezen aanneemt ?

Volgens deze toch zal het zout, van de zuidelijke streken va* Europa komende, steeds bij voorkeur door de vischrhederijen worden gebruikt. Mag men daaruit niet veilig afleiden.dat de zouthandel van Groot-Brittanniën, die volgens de opgave van de Kamer van Rotterdam voor dat rijk reeds van zeer weinig belang zijn zoude, al ware het zelfs, dat dit land deszelfs geheele behoefte van zout uit Engeland trekken moest, nu nog van eene rnindere beteekenis zijn moet en daarom ook der moeite niet waardig is om van onze zijde geëvenaard te worden.

Zoude men daarenboven uit het aangehaalde door die van Amsterdam, dat de Engelschen zeiven in plaats van winsten op hunne ondernemingen te bekomen, zich eindelijk zeer te beklagen zullen van de gegevene vrijheid gebruik te hebben gemaakt, niet met eenigen grond kunnen besluiten, dat de zwarigheden, tegen de gegevraagde concessie ingebragt, hierdoor grootendeels komen te vervallen, vermits de Engelsche kooplieden, ziende, dat de invoer van zout uit Engeland voor hun geene goede rekening maakt, vanzelve van deze speculatie afzien, immers minder groote verzendingen zullen doen.

De Kamer zegt, dat het St. Ubes zout eene aanmerkelijk daling.

*) Nos. 8—10 Posthumus.

Sluiten