Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

systhema van Engeland op het stuk der navigatie voor onze scheepvaart voordeeligèr zoude kunnen zijn zonder de hare te benadeelen en het dus te wenschen ware, dat het Britsch kabinet konde bewogen worden hierin eenige favorabele verandering te maken; meen ik, dat U. K. H. zich voor het tegenwoordige zoude kunnen bepalen om de reeds verleende temporaire vermindering van de inkomende regten op het rood en bruin Engelsch berg- of klipzout vooreerst te verlengen tot den zen January 1815.

Ik verbeelde mij, dat U. K. H. door deze dispositie aan den eenen kant een blijk zal geven van H. D. welwillende geneigdheid om den handel van Groot-Britanniën zooveel mogelijk te faciliteeren en tevens in staat zal zijn niet alléén om na verloop van dien tijd met meerder juistheid te oordeelen over het gegronde of ongegronde der bedenkingen van de Kamers van Koophandel tegen de démarche van lord Clancarty, maar ook om bij de eventueele onderhandelingen over een tractaat van koophandel met Engeland zoodanige wederkeerige voordeelen te bedingen, -als ten nutte der Hollandsche commercie van het Engelsche gouvernement zullen kunnen worden verkregen.

No. 12. — 1814, Mei 3. — BESLUIT van DEN SOUVERErNEN VORST >).

Art. 1.

De vermindering van regten op den invoer van het Engelsch rood of bruin berg- of klipzout, bij ons besluit van den I2«» Maart j.1.") tot denlaatsten Junya.s. toegestaan, wordt gecontinueerd tot den len January 1815.

Art. 2.

Afschriften dezes enz.

No. 13. — 1814, Mei 6. — clancarty aan van nagell s)

The undersigned, H. B. M.'s ambassador extraordinary to the Prince Sovereign of the United Nethérlands, has the honor to

') r. a., Buitenlandsche Zaken, exh. 5 Mei 1814, no. 139. *) No. 6.

3) r. a., coll. Goldberg, 139.

Sluiten