Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk plaats zouden vinden óf ten minste door de belanghebbende dikwijls zouden worden ondersteld.

Ik geloof dus, dat wij ons zullen moeten houden aan no. 2. En dit voor zooveel de vorm betreft. Wat de materie zelve aangaat, zoo verdient het misschieri in de ie plaats eene opzettelijke overweging of wij niet trachten zullen alle beding omtrent de voortbrengselen van den grond van deze onderhandeling uit te sluiten.

Bij het steeds toenemend vertier hier te lande van ons vlas en boomschors hebben wij in dit opzigt niet veel meer te wenschen, en komt men er eens toe om ook de voortbrengselen van den grond te begunstigen, zoo zullen de Engelschen hunne steenkolen te borde brengen, die bij verrnmdering van het regt alligt wederom op de Hollandsche markten de voorkeur zullen verkrijgen boven die van Henegouwen en Luik, en tot welke onaangename aanmerkingen dit leide zoude, behoef ik niet te zeggen. Mogt echter tegen mijne verwachting bfijken, dat de / 7.— per 1000 pond eene ruime vermindering kunnen ondergaan, zoo zoude het des te beter zijn zulks bij Engeland als eene opoffering van aanbelang in rekening te brengen, omdat'wij des te minder zouden hebben toe te geven voor die Britsche manufacturen, welke met de onze wedijveren. Hier doet zich het moeyelijke vraagstuk op, of men in eenige mate en zoo ja, in welke, de bescherming verrninderen zal, die bij het vaststellen van het tegenwoordig tarief noodzakelijk geoordeeld werd voor:

het aardewerk / 6.—,

het buskruid - 16.—,

de katoenen lijnwaden - 60.—, het stafijzer - 41/*-

Ik noeme hier deze artikelen, omdat ik dezelve voor die houde, welker exportatie het Engelsche bestuur meest ter harte gaat. Oppervlakkig gezien zal men misschien zeggen: er wordt veel ijzer en aardewerk en eene verbazende hoeveelheid katoenen stoffen uit Engeland in de Nederlandsche havens ingevoerd; het hooge regt.dat bestemd was om zulken invoer tegen te gaan, voldoet dus niet aan het oogmerk. Wat kwaad derhalve om in eene aanmerkelijke vermindering te bewilligen?

' Maar hiertegen, vreeze ik, zal worden ingebragt, dat de invoer nog toenemen zal, indien het bezwaar op denzelven, dat thans al ontoereikende is.ligter gemaakt wordt, evenals er meer water over

Sluiten