is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen en pakhuizen liggen, vinden de vrachtschepen ligplaats; reeds voor den oorlog begon de kadelengte al weer te klein te worden, te meer waar het laden en lossen niet zoo snel gebeurt als wenschehjk ware, zoodat de schepen langer dan noodig is aan de kade blijven liggen. Er bestaat een grcotsch plan om de havenwerken uit te breiden doordien men het schiereiland Cajü (thans bezet door opslagplaatsen van kolen en hout, scheepshellingen etc.) aan het kadesysteem wil bijtrekken, met dwarspieren op de kustlijn en onder gebruikmaking van enkele kleine eilandjes. Wordt dit omvangrijke ontwerp uitgevoerd, dan zal Rio een zeer ruime en bruikbare haven bezitten, groot genoeg voor tientallen van jaren.

De overkant van de baai bezit geen havenwerken van eenige beteekenis; echter is op het Ilha do Vianna, onder den wal van Nictheroy, de belangrijke reparatiewerf der Companhia Nacional de Navegagao Costeira (Lage Irmaos) gevestigd, de voornaamste inrichting op dit gebied in Brazilië. Voor zooverre de zeeschepen geen gebruik maken van de kadewerken, lossen en laden zij op stroom met behulp van lichters, die in grooten getale beschikbaar zijn; zelfs langs de kade wordt van deze hulpvaartuigen gebruik gemaakt, daar de spoorwegverbinding niet zoo nauw luistert naar de wenschen en belangen der afschepers en ontvangers van lading.

Brazilië is, evenals alle Zuid-Amerikaansche landen, door een hoogen tariefmuur omgeven, wat deels voortvloeit uit het feit dat er geen directe belastingen van beteekenis bestaan. Het douanetarief is zeer verouderd, en vertoont groote technische gebreken, die den handel sterk belemmeren; zoo vindt het ad valorem-principe slechts in weinige gevallen toepassing, en wordt het invoerrecht doorgaans berekend per bruto gewicht. Ook is het tarief niet zeer soepel waar het belangrijke landsbelangen geldt, terwijl op menig artikel een bijzonder zwaar invoerrecht is gelegd, zonder fiscale doch met enkel protectionistische oogmerken. Aangezien de Braziliaansche wisselkoers sinds onheugelijke tijden aan sterke schommelingen onderhevig is geweest, wordt een bepaald percentage der invoerrechten ingevorderd in milreis-goud, voor welk bedrag men bij den Banco do Brazil tot den koers van den dag goudbewijzen koopt. Dit percentage, dat van 35 tot 55 % schommelt, al naarmate de Regeering meer of minder dringend

5