is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iijk duur geweest; beneden de 200 reis heeft men nooit iets rookoaars gehad, en een behoorhjke sigaar kost ongeveer 500 reis of -plm. 35 cent.

Ook sigaretten worden in grooten omvang vervaardigd; de ïransche régie deed bovendien altijd belangrijke inkoopen aan sigarettentabak te Bahia.

De uitvoer van sigaren en sigaretten heeft voor Europa geen •groot belang, doch richt zich, behalve naar de groote steden van Brazilië, hoofdzakelijk naar Buenos-Aires, dat een belangrijke klant van Bahia is.

Van de overige tabaksproduceerende staten van Brazilië is er .geen enkele die Bahia in hoeveelheid of hoedanigheid nabijkomt: Minas is bekend om z'n sigaretten van caporal lavado, een scherpe <en prikkelende soort-; Rio Grande do Sul maakt sigaren, die veel minder nicotine bevatten doch ook veel minder geurig zijn; en de tabak van de Amazone wordt uitsluitend in pikzwarte rollen afgeleverd, onbruikbaar voor betere verwerking.

Het andere groote product van Bahia is de cacao, die voornamelijk in het Zuiden van den staat rondom Ilheos en Caravellas geplant wordt. De cacao wil een vochtigen bodem, niet te dicht bij de zee en beschut tegen den 'wind en tegen overmatige zon. De cacaoTboom begint pas in z'n vierde jaar te dragen en geeft daarna tweemaal^r"] aar een oogst, bij een rainimum van zorg. De opbrengst per boom is in Brazilië veel geringer dan in Suriname.

Wanneer de vruchten rijp zijn, worden de pitten uit het dons verwijderd, en in bakken tot gisting gebracht tot ze na eenige dagen donkerrood worden; daarna worden ze gedroogd en verzonden. In hoeveelheid van opbrengst komt Brazilië als tweede ;na Ecuador, doch zal ^weldra de eerste plaats gaan innemen.

De voornaamste afnemers waren vroeger Duitschland, de Ver•eenigde Staten en Holland; in de laatste jaren is Holland zich in het bijzonder voor de Braziliaansche cacao gaan interesseeren. Jammer slechts dat Ilheos, in welks omstreken de meeste cacao rgroeit, zulk een onbruikbare haven bezit, zoodat de lading eerst •naar Bahia of Rio moet worden overgescheept. In het voorbijgaan -.zij opgemerkt, dat de Braziliaansche fabricatie van chocolade en cacao het, ondanks de goede grondstoffen, nog volstrekt niet ver 3ieeft gebracht wat kwaliteit betreft