is toegevoegd aan je favorieten.

Zuid-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Central Norte door de weinig belangrijke provincies Salta en Jujuy naar La Quiaca aan de Boliviaansche grens, een spoorweg, die al lang door Bolivia heen had moeten worden doorgetrokken tot La Paz, doch waarvan het Boliviaansche traject gedeeltelijk nog ontbreekt, zoodat men een paar dagen lang per kar of muilezel over de hoogvlakte moet reizen.

Deze route bereikt geweldige hoogten: zoo Hgt de spoorlijn even voor de Boliviaansche grens ruim 3700 meter boven de zee, wat dus met de hoogte van een flinken Alpentop gehjkstaat.

Het doorloopen gebied is zeer rijk aan allerlei delfstoffen, zoowel metalen als b.v. soda; daar nog slechts een minimaal gedeelte hiervan in exploitatie is, ligt hier een enorme reserve aan materiaal te wachten tot de tijd van aansnijden gekomen zal zijn

D. URUGUAY

1. MONTEVIDEO.

In oppervlakte is Uruguay de kleinste onder de staten van Zuid-Amerika. En ook wat bevolking betreft behoort dit vrijheidslievende landje tot de zwakkere broeders.

Toch is het geheele grondgebied tamelijk geregeld bewoond en bebóuwd, terwijl het bediend wordt door een spoorwegnet dat, altijd volgens de verraderlijke statistiek, het dichtste is van ZuidAmerika, en 2500 K.M. lang is. Men vergete hierbij echter niet, dat afzonderlijke gedeelten der andere landen, zodals b.v. de provincie Buenos Aires of de staat Sao Paulo, veel dichter met spoorwegen bezet zijn.

Van de totale bevolking Van Uruguay, die op ongeveer anderhalf milhoen inwoners geschat mag worden, woont echter bijna een derde deel in Montevideo, dat daarmee tot een der grootste steden van Zuid-Amerika wordt, en onrniddelhjk op Buenos Aires en Rio de Janeiro volgt, met Sao Paulo dicht op de hieleh.

Inderdaad is Montevideo een groote stad, veel royaler van aanleg en veel grootsteedscher dan bv. Sao Paulo. Er hgt iets over de Uruguayaansche hoofdstad, dat sterk aan Europa doet denken, en maakt, dat mén zich er terstond als thuis gevoelt.

De groote levendigheid van Buenos Aires ontbreekt; maar daartegenover staat, dat er op Montivideo een cachet iJust, dat