is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„1403. September 1. Item zo is te weten, dit voir mynen here quam des yrsten dages in Septembri Henric Cosyn ende versocht zijn leen aen mijnen hoeren na dode Willems van Ysselt; ende mijn here verliede hem dat onveréuemt was, ende heefft hem dairop dach gegeven over 42 dagen hiernae dairaff voir mijnen here te komen. Ende voir desen jonge heeft gehuldigt Cozyn van Ysselt Hermansz. '] Presentibus heer Jan van Zulen, ritter Jacob van Zulen". [Stichtsch leenregister over 1394 tot 1423, fol. 38[34j. Inv. Bissch. arch. 271.j

Het samentreffen van deze 2 acten van 1403 maakt den dood zijns vaders in 1401 zeer waarschijnlijk.

De hiervóór door d'Yvoy genoemde acte van 1406 is er eene dd. Saterdages na Sinte Paulusdach conversie Anno XH1I C ende vyve secundum cursum curie [derhalve 1406]. Zij werd ook reeds door mij aangeduid in Nav. 1905, 281. Haar inhoud luidt:

„Heynric Casiin van Ysselt.

Willem etc. doen cond allen luden, dat wy behoudelic ons ende enen ygeliken siins rechts verlyet hebben ende verlyen mit desen brieve Heynric Casiin van Ysselt alle ende alinge alsulke goide als hierna gescreven staen, dat is te weten thuys ende hofstat tot Ysselt mit vier morgen lants dairtoe behoerende, streckende westwairt van der hofstede öp enen enge, welke enge strect aen den langen Rysse ten onversterfliken erfleen. Item tsestich morgen lants gelegen bii onser wildernisse van Bindelmerbroick ten rechten leen te houden van ons ende van onsen nacomelingen Heynric voirscreven ende sinen nacomelingen tot alsulken recht ende leen als voirsz. stait. Presentibus die burchgrave van Leyden, here Huge van Heenvliet ende Helmich van Doernich. In orconde etc. gegeven tot Haerlem" datum als boven. [Register 1404 tot 1416 leen- en registerkamer Grafelijkheid van Holland. Folio 17.]

1405. Mei 16.

„Item beleent Henric Casyn van Ysselt dat guet te Lysenvoerde myt eggen ende myt eynden ende mit allen sinen toebehoren, gelegen in den gerichte van Ysselt, als Henric Borre van Amerongen Johanssoen des vytgegaen is. Actum Traiecti 16 Maij. Presentibus heer Abelys uten Enge, Jacob van Zulen, Everard Freysen. Ende voir desen jongen heeft gehult Henric Borre voirs tot sinen mundigen dagen toe."

In margine staat:

„Item dese gude zyn Henric beleent post mortem patris, dat

1] Dit is 5. B. 1.