is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Item beleent Casyn van Ysselt nae doode Ermgart Willems van Yssels weduwe sinre olde moeder *) die helffte van cloetinx hoffstede mit die helffte van sess ende twyntich margen lants, die daer toe behoren ende als die gelegen syn inden kerspel van werconden 3) te houden tot enen onversterfflicken erffleen ende te verheergewaden mit enen Stichtschen heergewade. Presentibus Ghysbert van Hardenbroeck ende Evert Bernier. Actum Duersteden prima decembris A°. XXVj°. (= 1526). (Gaasbeecxe leenen; 1525/8. folio 18 vo ; rijksarchief Utrecht].

Op dezen Casyn hebben nog de volgende acten betrekking:

1527. Febr. 10. Kasyn van Ysselt verklaart van de stad Amersfoort de hem toekomende achterstallige renten te hebben ontvangen (Charter oud-archief Amersfoort).

1556. Jan. 28. Schout en schepenen van de Duist en de Haar verklaren, dat Juffr. Dorothea, weduwe van Cosyn van Ysselt en zijne dochter Armgart opgedragen hebben aan Aert Gerritsz. c.u. den eigendom van 12 dammaten lands, gelegen in de Duist (Charter oud-archief Amersfoort).

Deze Kasyn wordt nog genoemd in een acte van 1518, vermeld bij 8. B. 2.

Wie de vrouw van Casyn v. Y. was, leert van Spaen *), want hij vermeldt in zijn 9e (dus 8°) generatie, doch buiten elk verband van afstamming: „Cosyn van Ysselt en zijne vrouw dragen haar vaders goederen op aan Hertog Karei. 1527. Rek. Cop. Archi. Ux. Dorothea van Pambergen, Peter en Geeske Willemsdr. 1527." Geheel juist is de vorenstaande aanteekening niet, want, zooals uit de acte dd 13 Sept. 1527 blijkt [afgedrukt bij v. S. v. Y. 8/10], droegen beiden den Hertog slechts dié goederen op, welke haar vader zal. van wijlen zijn broeder Michiel van Pomeren waren aangekomen. Overigens cfrm. gen. v. Sasse, 124, die vermeldt, dat zij ook wel Bombergen, Bomelbergen, Pomberch of Pomeren genoemd werd. Zij komt ook nog voor in een reeds genoemd charter van Amersfoort dd. 8 Febr. 1560 en was toen weduwe. 6) d'Yvoy vermeldt hen aldus: „Kosyn van Ysselt en Dorothea syn wyf met Leonard van Isselt. 1529." Deze Leonard was, zooals blijken zal, een hunner kinderen [10. B. 2.] Volgens v. S. v. Y. 8 was Peter van Pombergh of

1) Hier ziet men, hoe in de familie v. Y. de naam Cosyn in Casyn overgaat; blijkbaar werden beide als synoniem beschouwd, wat in strijd is met het vermelde óp blz. 16, noot.

2) Olde moeder = grootmoeder. 81 Oude naam voor Werkhoven.

4) Deze plaatst Cosyn v. Y. in ééne generatie naast Meus en Beyraet v. Y. (zie blz. 23 van mijn boekje), al laat hij hem niet als een broeder van deze beide doorgaan.

5) Zie blz. 27.