is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht van Ysselt (van Isselt)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goet ten Nyenlande, Airehorst, de Vryhoeve, gelegen op Amersfoorder Enghe; item die giftte van de capelle tot Ysselt ; item dat goet te Lysenvoerde."

Bovendien bevinden zich op de bovengenoemde plaats 4 deelen „Protocollen van transporten, plechten en allerlei andere scabinale acten van 1617 tot 1811, benevens minuten daarvan, en een omslag „Protocollen van estimatiën" van de jaren 1713 tot 1722.

A. 2. Christina v. Y, woonachtig te St. Maartensdijk nabij Utrecht, st. aldaar 1636 aan de pestx). (Genealogie van Sasse, 127). Hieromtrent deze acte:

Op huyden den 14en dach Octobris des jaers 1636 compareerde voor my, Willem van Galen, openbaar notaris te Utrecht, Jonr. Cornelis van Isselt, Heere tot Isselt, ende verclaerde, dat op St. Martensdyck aende peste in den Heere was gerust jouffr. Christina van Isselt, zyns comparants suster, weduwe van Henrick Zas, naelatende verscheyden onmundige kinderen, ende dat hy d'selve soude doen begraven, maer dat hy hem die nagelaten goederen off erffenisse van deselve syne suster sich en begeerde te innuiseeren of d'selve te adieren. (Notarieel archief stad Utrecht).

Zij tr. 1622 Hendrik Sasse, die dood is in 1650. Zie voor hen verder v. S. v. Y., 27/8 en de genealogie Sasse, 127.

Haar broeder 11. A. 1 werd voogd over hare kinderen; zie bij hem.

Zij had een zoon, Jhr. Justus Sas, die huwt met Huga van Ommeren; beiden anno 1669 vermeld bij 11. A. 1.

Zie voor de van Sasse's de reeds meermalen genoemde genealogie — van Sasse en Jhr. Mr. E. Wittert van Hoogland. Ridderhofsteden en Heerlijkheden van Utrecht. XX. d.d. 10 Sept. 1571.

3. en 4. Vermoedelijk nog 2 kinderen, vermeld in de genealogie van Sasse, 127.

B. 1. Michiel v. Y., priester, een beroemd godgeleerde en historieschrijver, die 17 Oct. 1597 te Altona stierf. (Genealogie van Sasse, 124). Aan hem wijdde Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt zijn later (1895) afzonderlijk in druk verschenen artikel „Michiel van Ysselt" in het Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Deel 22.

van Spaen plaatste Michiel v. Y. ten onrechte als zoon in plaats van als kleinzoon van Cosyn v. Y. tr. Dorothea Pomberch (9. D. 1).

B. 2. Johan v. Y., die in 1606 door de Regeering van Amersfoort met verbanning gedreigd werd, omdat hij had toe-

1) van Spaen zegt: „hij is dood 1650, zij 1666". Dit laatste jaar is niet juist Haar dood is niet te Utrecht aangebracht Door een brand in de Protestantsche Kerk te Maartensdijk beginnen de grafboeken er eerst later.