is toegevoegd aan je favorieten.

Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üngemKKignuweJijkj *) overleden zonder zijn hanc^chriften uitge-

geven te hebben, behalve dan de „Amoenitatum Exoticarum "

In de Rodes zelf voltrok zich het volgend jaar (1728) door een ziekte een algeheelen omkeer. Hij werd ernstig, ging studeeren stelde in een expres geschreven artikel zijn Formosa-comedie aan' de kaak a), werd een bekwaam oriëntalist en leefde voor zijn werk dat o.a. een groot deel omvatte van de „Universal History" naar het schijnt, echter niet de gedeelten over Japan en het 'verre Oosten. De schrijver van deze afdeeling gebruikte, behalve voor den godsdienst, Kaempfer als hoofdbron.

§4. INVLOED VAN KAEMPFER, ANDERE GESCHRIFTEN OVER JAPAN.

In tal van algemeene verhandelingen, beschrijvingen, geschil demssen is dus het rijke materiaal van den dokter van Lemgo verwerkt. „The history of Japan" heeft den stoot ertoe gegeven dat men van de zijde der Jezuieten nog eens een breed-opgevat werk heeft laten verschijnen, n.1. dat van Charlevoix «). Deze vermeldt mtdrukkelijk, dat Kaempfer's werk aanleiding gaf tot het schrijven van het rfjne; hij heeft er dan ook veel gebruik van gemaakt terwijl ook zijnoordeeloverdeHoUanderstamelijkgunstiguitviel' Een tweede schrijver, die Kaempfer als bron aanhaalt, komt uit geheel anderen kring, n.l. Montesquieu*), die in zijn „Esprit des lois de overgroote strengheid der Japansche wetten schildert en betoogt, dat deze juist hun zwakheid uitmaakt, daar ze de wilde natuur van het volk versterkten. Hij acht die soort wetten strijdig met de rede en verklaart ze uit het feit, dat de Japansche godsdienst geen uitzicht zou geven op straf en belooning hiernamaals. Tevens verwerpt hij het beperkt handelssysteem der Japanners; het zou hun niets dan nadeel brengen.

§ 5- VOLTAIRE.

Doch er waren onder zijn geestverwanten ook, die het hierin met met hem eens waren. Reeds tijdens Psalmanazar hadden de deistendeverdedigingvan Japanopzichgenomen. Zij beschouwden

|) In Emmanuel Bowcn's Complete System of Geography, artikel Formosa.

1 d^ption Z**6™1* du JaP°a Par le père Charlevoix de la Compagnie

?eeiï^

«) Montesquieu, Esprit des lois, livre VI, e. 13; zie ook ook c. 18; livre XII, c. r5,17 etc.