is toegevoegd aan je favorieten.

Crisis-maatregelen ten behoeve van het overheidspersoneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• 3. De verhooging aan de onderwijzers wordt slechts toegekend gedurende den tijd, dat zij van 's Rijkswege een duurtebijslag ontvangen.

Die Rijksbijslag komt in mindering van het bedrag, waarop zij volgens dit besluit aanspraak hebben.

4. Onder jaarlijksch inkomen wordt verstaan voor de in vasten dienst zijnde werklieden, beambten en ambtenaren het bedrag dat hun pensioengrondslag uitmaakt. Voor de overigen is de werkelijke bezoldiging de grondslag voor de toepassing van dit besluit.

5. Aan de losse werklieden wordt boven hun uurloon per dag 30 ct. uitgekeerd.

6. Voor de toepassing van dit besluit ten aanzien van het kostwinnerschap worden de loonen en jaarwedden van werklieden, beambten en ambtenaren, die tot hetzelfde gezin behooren, samengeteld..

ZWOLLE (34551).

(Schrijven Gemeentesecretarie van 23 Februari 1917). Het Gemeentebestuur schrijft ons :

Het is geenszins de bedoeling geweest Uw verzoek van 27 December 1916 te negeeren. De hier gevolgde redeneering was deze : Maatregelen als bedoeld in de circulaire zijn hier niet genomen, beantwoording is derhalve overbodig. Het onjuiste in die redeneering kan worden genoemd dat een Negatief bericht in ieder geval voor den vrager aangenaam zou zijn.

Er is inmiddels in 1916 een belangrijke salarisverhooging aan de orde geweest. Het is moeilijk te beslissen, of daarbij als motief heeft gegolden „de koopkracht der loonen te herstellen". De stukken geven daaromtrent geen licht. Het is ons aangenaam U de voornaamste stukken hierbij te kunnen toezenden.

Voor meerdere inlichtingen in verband met deze voorstellen stellen wij ons beschikbaar. '■':

Hoewel onder deze stukken een overzicht wordt aangetroffen van de salansreeelingen van secretarie-ambtenaren in plaatsen met meer dan 20000 inwoners, en men daaruit zou mogen afleiden dat B. en VV. der gemeente Zwolle naar een vast systeem zijn te werk gegaan bij het ontwerpen eener salaris-herziening, komen wij bij aandachtige beschouwing der ruim 40 loongroepen (Zaandam heeft er 10) tot de conclusie, dat het Zwolsche gemeentebestuur erg knap moge zijn, maar van salarisregelingen heel weinig verstand heeft.

Zoo treffen wij om enkele voorbeelden te noemen de navolgende minima

en maxima aan

/ 425 — tot/ 600.—

500.—

624.— 650.— 680.— 686.40 650.—

700.—

650.—

686.40 700.— 730.— 748.80 750.—

750.-

/ 700.— tot / 775.— I / 800.— tot/ 875.—

„ 600.— „ „ 800.— „ 750.— „ „ 900. -

650.— „ „ 800.— „ 650.— „ „ 950.—

" 75o._ „ „ 800.— „ 800.— „ „ 950.—

748.80 „ „ 811.20 „ 850.— „ „ 950.—

" 700.— „ „ 850.— „ 850.— „ .„ 1000.—

" 750.— „ „ 850.— „ 900.— „ „ 1000.—

Dat zijn er 22; van de overige groepen is het maximum hooger-dan / 1000.—. De meeste salarissen gingen in 1916 met f 100.— vooruit in de lagere rangen. De hoofdambtenaren werden beter bedacht.

De insp. B. en W. Toezicht zag zijn maximum met / 300.— stijgen, de Commissaris van Politie met / 500.—, de Directeur Gemeentewerken met ƒ 1250.—, de Directeur Gas- en Waterleiding met t 500.—, enz.

Het lagere personeel moge hieruit zien dat de gemeentebesturen, voortgekomen uit een andere klasse dan de hoeden proletariërs, geen aandrang behoeven om hun klassegenooten een behoorlijk bestaan te waarborgen.

Het lagere personeel blijft in de kou staan en slechts door het vormen eener stevige macht zal verandering ten goede kunnen worden aangebracht.