Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK

DE ONDERHANDELINGEN OVER DEN AFSTAND DER SATISFACTIE

De eerste onderhandelingen hadden plaats in het laatst van Mei 1579, met het doel tot eene overeenkomst te geraken in de questie van de oude schulden en van den honderdsten penning.

22 Februari 1578 hadden de Staten besloten tot de heffing van een honderdsten penning, welke belasting zij ook door Amsterdam opgebracht wenschten te zien. De Amsterdamsche regeering — daartoe niet genegen — weigerde de meebetaling op grond, dat haar afgevaardigden bij de behandeling niet aanwezig geweest waren en dat het geld deels voor oude schulden1), deels voor particuliere nieuwe schulden, gebruikt zou worden. Ondanks alle door de Staten aangewende moeite bleef de stad gedurende het geheele jaar 1578 op dat standpunt staan. In het Voorjaar van 1579 waren de Staten voornemens van de questie eene rechtszaak te maken, doch lieten het plan van eene procedure voor het Hof van Holland weer varen, toen de Amsterdamsche regeering ook de questies „vanden renten verschoten penningen als anders gheenen vuytgesondert" in het geding wilde brengen2).

Tot vriendschappelijke onderhandelingen kwam het eindelijk in de tweede helft van Mei. Van beide zijden werden gecom-

D.w.z. voor schulden, door de Staten tijdens de troebelen gemaakt, terwijl Amsterdam de Spaansche zijde hield. Een deel van het geld was uitgegeven in den strijd der Staten tegen de Spaanschgezinde stad zelf; geen wonder, dat het zwaarbelaste Amsterdam in die oude schulden niet wilde meebetalen. ' *) Zie voor dat alles uitvoeriger, hierna, hoofdstuk 5.

Sluiten