Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mitteerden benoemd: Mr. Wilhem Baerdesen (die reeds in Den Haag in besprek met de Staten was1)), Dr. Martin Jansz. Coster, Evert Corsz. Schos, Claes Cornelisz.' van Vlooswijck, Cornelis Andriesz. Boelens werden gecommitteerd door Amsterdam2), Mr. Aernold Nicolai, de president van het Hof van Holland, Nicolaes van der Laen, burgemeester van Haarlem, Mr. Johan van Oldenbarnevelt, pensionaris van Rotterdam en Aelbrecht Cornelisz. Comansz, burgemeester van Alkmaar, door de Staten 3). De Amsterdamsche afgevaardigden werden nog geassisteerd door den secretaris Bartholomeus van der Wiere. Tot leider der onderhandelingen wezen de Staten Nicolai aan. Voor hem zijn op 26 Mei de gecommitteerden verschenen om de belangen hunner lastgevers te bepleiten. Een verslag van het verhandelde is ons overgeleverd in het schrift van Oldenbarnevelt, die blijkens de vele, doorhalingen ook de opsteller van het stuk is geweest. Hij voert er Nicolai sprekende in; ten behoeve van dezen zal bij dus waarschijnlijk het verslag hebben opgemaakt om aan de Staten en misschien ook aan Amsterdam te worden overgeleverd 4).

26 Mei kwamen de Amsterdamsche gedeputeerden — nadat beide partijen een overzicht der moeilijkheden gegeven hadden — met een voorslag, die de basis van een nieuw accoord zou kunnen vormen. De gedeputeerden der Staten achtten echter dat voorstel zoo onaannemelijk, dat ze voorgaven het niet eens aan hunne lastgevers te durven overbrengen. Dat neemt niet weg, dat ze toch den 29en met een tegenvoorstel, dienzelfden middag in de Staten-vergadering

!) Res. Vr. No. 4, fol. 59 v»: 19 Mei, fol.'60 : 23 Mei 1579.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 60 : 23 Mei 1579: allen of het meerendeel moesten gaan. Evert Corsz. schijnt niet gegaan te zijn, Boelens niet dadelijk. Ook Rapiamus van thesaurieren, 1579, foL 126 en 127.

8) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 110: 21 Mei.

i) Stukken rakende de Satisfactie van Amsterdam, 1579—1581. — Daar alle bijlagen uit het oude Staten-archief ontbreken, kunnen we er ons niet van overtuigen, of Nicolai dat concept voor zijn Verslag gebruikUieeft, ja dan neen.

Sluiten