is toegevoegd aan uw favorieten.

De assistent in Deli

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optreden natuurlijk een hoofdrol; toch is het niet buitengesloten, dat zelfs oudere planters, die toch genoeg ervaring hebben opgedaan en over de noodige tact beschikken, wel eens aan een aanval blootstaan. Het volgende uit eigen herinnering opgeteekend, diene als voorbeeld, welke onaangename oogenblikken een ouder assistent al beleven kan.

Het gebeurde in den tijd, dat de eerste zaadbedden werden aangelegd, een arbeid, die den koelies steeds veel tijd kost, omdat het in de puntjes dient te geschieden.

De bedden worden vooraf nauwkeurig uitgemeten, omdat allen van gelijke lengte en hoogte moeten zijn; het dak, dat het bed bedekt, rust op paaltjes van juist afgemeten lengte; de aarde, waarop het zaad straks zal worden uitgezaaid, dient fijn te worden geklopt, opdat het gemakkelijk ontkiemen kan. In één woord, het is een peuterwerk, dat de Chineesche koelies ongaarne verrichten en waarbij velen zich met den franschen slag doorheen beproeven te slaan.

De assistent van de afdeeling heeft dus goed uit zijn oogen te zien, dat alle zaadbedden of „tampat-bibit", zooals die in het Maleisch heeten, naar behooren worden vervaardigd. Hij geeft dan ook geen order om deze te bezaaien, voor bij zich zelf persoonlijk bij iederen koelie heeft overtuigd, dat alles in orde is.

In het onderhavige geval waren bij de meeste koelies geen aanmerkingen te maken. De assistent, die reeds jaren op die onderneming werkzaam was en voor wien de koelies ontzag hadden, had op een enkel na alle bedden laten bezaaien, daarbij den tandil order gegeven, er voor te zorgen, dat den volgenden ochtend ook de nog niet volgens voorschrift afgewerkte bedden gereed zouden zijn.