Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgestreken, hetzelfde spelletje opnieuw. Dikwijls hebben aanslagen of pogingen daartoe door de koelies geen ander motief, dan zoodoende van hun contract af te komen. Zij gaan daarbij van de niet geheel onjuiste onderstelling uit, dat, wanneer zij het den toean maar flink lastig maken, herhaaldelijk wegdrossen, duchtig brutaal zijn of bij iedere voorkomende gelegenheid kabaal maken, de administrateur er eindelijk wel toe zal overgaan, hun ontslag te geven, omdat er met zulke elementen toch geen tabak te planten is.

Om dergelijke individuen tot rede te brengen en de overige koelies te laten zien, dat het toch zoo ook maar niet gaat, stuurt de beheerder hen bij de eerste de beste gelegenheid ter bestraffing naar den controleur op. Wordt een koelie als „gevaarlijk" gesignaleerd, dan is hij gedurende eenigen tijd het voorwerp van bijzonder strenge controle, om, als er aanleiding toe bestaat, dadelijk naar den magistraat te worden gezonden. Na expiratie van zijn straftijd krijgt hij dan pas zijn ontslagbrief in handen.

V.

Omtrent de betrekking van assistent in Deli en diens werkzaamheden, heerschen bij vele jongelieden, die lust in den plantersloopbaan gevoelen, verkeerde begrippen. Met de beste bedoelingen, vol ijver, gaan zij er heen, met het denkbeeld bezield, zoo spoedig mogelijk administrateur te worden, om, beladen met de millioenen van Deli, naar het vaderland terug te keeren.

Sluiten