Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder looistof had aangetoond 56), kwamen mij deze bijzonderheden weer voor den geest. Onmogelijk acht ik het niet dat ook bij den kinabast de looistof door het kloppen een verandering ondergaat, en dat daarin een der oorzaken ligt van sommige onzuivere extracties. Wel is waar wordt het alcaloide-gehalte er zeer weinig door gewijzigd, doch de kininefabrikant heeft toch het liefst te doen met basten met normale bestanddeelen. Bij den aankoop houdt deze niet uitsluitend met het alcaloide-gehalte rekening, wat bewezen wordt door de verschillende prijzen, die voor basten van eenzelfde gehalte dikwijls betaald worden. De cijfers van de analyse-bureaux zijn hem niet voldoende, en daarom laat hij ze ook onderzoeken door zijne fabriek volgens het daar gevolgde procédé van kininefabricage; op die wijze weet hij, of de basten al dan niet gemakkelijk tot een zuiver preparaat te verwerken zijn.

Het zal den planters niet moeielijk vallen in deze richting eens een proef te nemen: het kloppen zooveel mogelijk vermijden; waar de bast niet met behulp van een plat mes kan verwijderd worden, zooals bij jonge takken, kan dit met een eenvoudig instrument geschieden. Er zijn in Indië tal van technische werkplaatsen, waar dit gemakkelijk kan worden geconstrueerd.

Moens raadt aan om over de takken een met zand gevulde flesch of een rond stuk hout te rollen ; de bast laat dan gemakkelijk los. Ook kan men den tak tusschen twee ronde stokken trekken. Op Ceylon waren vroeger schilmachines in gebruik, welke echter niet bijzonder voldeden. (Moens, de Kinacultuur, pag. 217).

Het is misschien niet ondienstig hier eenige bijzonderheden mede te deelen omtrent het schillen van eikenbast.

Zooals vroeger reeds in het kort vermeld is, wordt bij het akkermaalshout de oogst verkregen door het op stomp kappen van den aanplant; de achterblijvende stomp, stoof of stobbe genaamd, vormt weer nieuwe loten, en wanneer deze voldoende ontwikkeld zijn, worden zij weer geoogst. In Nederland bedraagt de omloop 10 jaar, zoodat men bij het oogsten 10-jarige stammen krijgt (fig. 10). Het kappen geschiedt in het vóórjaar, in Mei, zoodra de knoppen zich geopend hebben. De bast is dan het rijkst aan

Sluiten