Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looistof, en de schil laat zich dan het gemakkelijkst losmaken.

Eenige maanden geleden, in Mei j.1., was ik in de gelegenheid te Ede het schillen der stammen van nabij te zien. Evenals in de meeste streken van Nederland, geschiedde dit hier door kloppen, en wel met het ijzeren uiteinde van een bijl, waaraan het scherpe gedeelte ontbrak. De schiller staat tot aan zijn knieën in een gegraven kuil, en klopt overlangs in één rechte lijn op den stam; de bast kan daarna gemakkelijk in pijpvorm verwijderd worden (fig. 11). De stammen werden te Ede met flinke kracht geklopt. Men deelde mij mede, dat het al of niet gemakkelijk loslaten van den bast voor een groot deel afhankelijk is van de weersgesteldheid gedurende den oogst; bij schralen oosten- of noordenwind gaat het schillen moeilijker, dan bij zuiden- of westenwinden. In de dagen, dat de eerste (oosten- of noordenwinden) heerschen, oogst men niet de gedeelten, welke naar die zijden gekeerd zijn, doch laat deze staan ter beschutting van de andere.

In enkéle streken o. ai in de omstreken van Breda (Etten, Leur, Oudenbosch, Prinsenhage) wordt het kloppen zooveel mogelijk vermeden en geschiedt het schillen van den bast door een z.g.n. blekker. Deze heeft daar den vorm van een korte schoffel, waarvan het ijzeren uiteinde een ovalen vorm heeft en van den scherpen kant naar boven snel dik toeloopt (fig. 12). Onder aan den stam wordt een smalle strook bast verwijderd, en de bast van boven naar beneden doorgesneden; de blekker wordt dan tusschen hout en bast heen en weer bewogen, waardoor de bast loslaat. Deze ongeklopte bast, de z.g.n. Baronie-schors, heeft een goeden naam.

In Duitschland, waar de omloop van het akkermaalshout + 15 jaar bedraagt, wordt vóór het kappen van den stam eerst het onderste gedeelte met den blekker geschild; daarna wordt hij omgehakt, doch zoo, dat hij nog niet geheel gescheiden is van de stomp, en vervolgens verder geschild. Ook wordt daar wel de geheele stam staande geschild met den blekker, en laat men het boveneinde van den bast vastzitten, zoodat deze aan den stam blijft hangen, en op deze wijze drogen kan 57).

In plaats van metalen, worden ook wel beenen blekkers gebruikt. Te Lochem heeft men gedurende eenige jaren, van 1875 tot

Sluiten