Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE BEPALINGEN.

Naam en art.

der Verordeningen.

a. Onder Volksraad-kiesverordening (in dit overzicht afgekort: V. R. kiesverord.) is te verstaan: de b'ij het K. B. van 30 Maart 1917:70 (St. No. 442) vastgestelde bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van den Volksraad, de overlegging en het onderzoek van de geloofsbrieven, alsmede omtrent de beslissing van geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing rijzen.

h. Onder Stemkantoor-ordonnantie (in dit overzicht afgekort: Stemk. ord.) is te verstaan : de ordonnantie regelende de werkzaamheden van het Stemkantoor voor de verkiezing van leden van den Volksraad, van 8 Sept. 1917 St. 546.

Overal waar in de Stemk- ord. de woorden „voorzitter", „plaatsvervangend voorzitter", „lid (leden)," „plaatsvervangind(e) lid (leden)" gebezigd worden zonder nadere'omschrijving, is daaronder te verstaan „voorzitter van het stemkantoor". „plaatsvervangend voorzitter van het stemkantoor", -lid (leden) van het stemkantoor", „plaatsvervangerid(e) lid (leden)" van het stemkantoor.

c. Onder Volksraad benoemingsbesluit worden Ui dit geschrift verstaan het K. B. van 30 Maart 1917 No. 69 St. 441 houdende: „de bepalingen nopens de samenstelling van den Volksraad, de eerste periodieke aftreding der ieden, de aanspraak der leden op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten en op zittinggeld. alsmede "opens de benoeming van leden (afgekort: V. R.benoemingsbesl.)

N. B. Deze afkorting is niet officieel, maar voor de aanhaling in dit overzicht is een afkorting noodig«en daarom gaf ik het dien naam.

d. De wet van 16 December 1916 (Ned. St. 535) houdende nadere wijziging van het Reglement op het beleid der Regeering van Ned.-lndië, alsmede de Kon. Besluiten van 30 Maart 1917 Nos. 69, 70, 71, tot uitvoering van eenige artikelen van die wei (nl. het V.R.-benoemings-besluit, de V.R.-kiesverordening en het Reglement van Orde) traden in werking met ingang van 1 Augustus 1-917.

« e Wanneer de verrichtingen, hieronder in het overzicht genoemd, op een Zondag of feestdag vallen of de daarin gestelde termijnen op een Zondag of feestdag mochten aftoppen, treedt de eerstvolgende dag, geen Zondag of feestdag zijnde daarvoor in de plaats.

./• Voor zoover de bepaling van den tijd voor die verrichtingen aan het openbaar gezag is opgedragen, worden daarvoor geene Zondagen of feestdagen aangewezen.

S- Als feestdagen worden aangemerkt de dagen, waarop de 'andskantoren gesloten zijn.

Art. 2. StemkantoorOrdonnantie.

Art. 1. Stemk. Ord.

Art. 3. Stemk. Ord.

K.B. 10 April 1917 No. 280.

G. B. 23 Juli 1917 No. 14.

St. N.l. 445.

Art. 44 V. R. Kiesverord. lid 1.

Art. 44 V.R. kiesverord. lid 2.

idem lid 4.

Sluiten