Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

27. Voorzitter Stemkantoor.

28. Stemkantoor.

29. Voorzitter Stemkantoor.

30. Gouv.Generaal.

De stembiljetten van iedere groep gekozenen worden afzonderlijk verzegeld.

De verzegeling is geregeld bij besluit van den Q. Q. (Stbl. 1917: 548) en ge-chiedt met het zegel van den voorzitter van den localen raad in dier voege, dat het pak niet kan worden geopend, dan door verbreking van het zegel of de zegels of door beschadiging van den omslag.

Het pak wordt onverwijld na afloop der stemming, door een door het H. v. G. B. aangewezen landsdienaar overgebracht naar den voorzitter van het Stemkantoor.

Bij de ontvangst der pakken met stembrieven.

De Vz. van het Stemkantoor geeft den Landsdienaren, die hem tengevolge art. 17 lidx 2 V. R. kiesverord. de pakken met stembrieven overbrengen, voor ieder pak een bewijs van ontvangst af.

Indien een pak met stembrieven geschonden wordt overgebracht, maakt hij daarvan melding op het bewijs van ontvangst en doet een afschrift van het bewijs, waarop eveneens die aanteekening voorkomt, door den betrokkene onderteekenen.

De Vz. roept dan zoo spoedig mogelijk het Stemkantoor bijeen om te beslissen of dit pak moet worden beschouwd als in het ongereede te zijn geraakt.

Indien het noodig blijkt het pak te openen, worden voor het geval beslist is, dat het pak niet beschouwd moet worden als in het ongereede te zijn geraakt, de daarin aangetroffen stembrieven opnieuw in een verzegeld pak gesloten.

De verzegeling geschiedt met het zegel van den Voorzitter en van het in jaren oudste zitting hebbende lid van het Stemkantoor in dier voege, dat het pak niet kan worden geopend, dan door verbreking der zegels of door beschadiging van den omslag.

Is vastgesteld door het Stemk. dat een pak met stembrieven in het ongereede is geraakt dan doet de Vz. daarvan onverwijld mededeeling aan den Gouv.-Generaal.

Binnen 30 dagen na de ontvangst der kennisgeving.

Binnen 30 dagen nadat de Gouv.-Generaal hiervan kennis heeft gekregen wordt door hem ingevolge Art. 3 V.R.kiesverord. een dag bepaald voor de nieuwe stemming- in het betrokken raadsgebied en moet deze ook binnen dien termijn plaats vinden.

Naam en artikel der

VprnrHpnino'

AANTEEKENINGEN.

^t. 17 V. R kiesverord.

lid 3 Art. 9 St. 1917: 548.

Art. 17 V. R. kiesverord. lid 2

^ Art. 17 Stemk. ord. lid 1

id. lid 2

Art. 18. °temk. ord.

ic'etn lid 2 it}em lid 3

Art. 19.

emk. ord.

Art.

ki

18. V.R.

%erord.

dan onder de aandacht van der V. R. gebracht en kan ten gevolge hebben, dat de stemming ongeldig wordt verklaard. Immers art. 2 R. v. O. schrijft voor, dat de V. R. ook onderzoekt: „de stukken, die over de verkiezing der nieuw ingekomen gekozen leden mochten zijn ingekomen."

De bedoeling zal wel zijn dat het H. v. G. B. bij besluit te voren vaststelt, welke landsdienaar van lederen raad het pak naar den Voorzitter van het Stemkantoor zal brengen. Of is de bedoeling dat het H. v. G. B. voor ieder gewest één ambtenaar benoemt, die de pakken van de onderscheidene locale raden van het gewest verzamelt en ze dan alle gezamelijk ter bestemder plaatse brengt. Deze laatste interpretatie zal éen flinke bezuiniging ten gevolge hebben.

De geheele regeling draagt ten duidelijkste het' karakter van in Holland le zijn gemaakt. Er schijnt heelemaal niet gelet op de reusachtige afstanden en de groote kosten, die deze regeling met zich brengt. Voor de gelukkige daartoe aangewezen ambtenaren is het een aardig snoepreisje, maar we hebben toch ook nog een post. die dergelijke pakketten toch wel stipt, desnoods bij expressebestelling had kunnen bezorgen'

Ook deze zitting van het Stemkantoor is niet openbaar. Verder wordt niet voorgeschreven,— wat toch wenschelijk is — dat van deze zitting proces-verbaal zal worden gehouden en dan ook geen formulier hiervan vastgesteld. Toch zal dit m.i. moeten gebeuren.

En het zal dan ook wenschelijk zijn, dat een afschrift van dit proces-verbaal wordt geplaatst — zoo Spoedig mogelijk — in de Javasche-Courant. Anders toch zou het publiek eerst officieel kennis krijgen van dit in het ongereede raken door publicatie van het besluit van de G. G. waarbij de dag vo.or de nieuwe stemming in het betrokken raadsressort wordt vastgesteld.

Zie No. 30.

Die onverwijlde mededeeling aan de G.G. zal dan behooren le geschieden onder toezending van een afschrift van het procesverbaal der bedoelde zitting-.

Sluiten